Missioon, visioon, väärtused

MISSIOON:

Tallinna Männikäbi Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist, arvestades tema individuaalsust ja eripära,ning hoides ja tugevdades lapse tervist.

VISIOON:

Tallinna Männikäbi Lasteaias on loodud lapse loomulikule huvile põhinev, turvaline ja lapse igakülgseks arenguks parim õpi-ja kasvukeskkond, kooskõlas loodusega ja edendades lapse tervist, arvestades lapse individuaalsust ja eripära, koostöös perede ning

hooliva ja pädeva personaliga.

PÕHIVÄÄRTUSED:

  • lapsekesksus ja inimlikkus

Lapsed arenevad ja õpivad, meie loome õpi-ja kasvukeskkonna,

pakume lastele õpikogemusiläbi mängu. Me mõistame peresid ja töötajaid.

  • sallivus ja paindlikkus

Me arvestame iga lapse arenguvajadustega, kohandame laste vajadustest lähtuvalt õppekava ja õpikeskkonda.

  • hoolivus ja sõbralikkus

Me abistame abivajajat, suhtleme sõbralikult, otsime tekkinud

probleemidele lahendusi.

  • koostöö ja avatus

Me õpime tundma last ja tema perekonda. Me küsime tagasisidet lasteaia tegevuse kohta, analüüsime ja kavandame lasteaia arengut koostöös lapsevanemate ja lasteaia töötajatega.

IGA LAPS ON ERILINE JA TÄHTIS

Viimati muudetud: 03.09.2019