Õppeaasta eesmärgid

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse:

 • Kehalist arengut;
 • Vaimset arengut;
 • Sotsiaalset arengut;
 • Emotsionaalset arengut.

Selle tulemusel kujuneb/kujunevad lapsel:

 • Terviklik ja positiivne minapilt;
 • Ümbritseva keskkonna mõistmine;
 • Eetiline käitumine;
 • Algatusvõime;
 • Esmased tööharjumused;
 • Kehaline aktiivsus;
 • Arusaam tervise hoidmise tähtsusest;
 • Arusaam loodusega kooskõlas elamisest;

Selle tulemusel arenevad lapsel üldoskused:

 • Mänguoskused;
 • Tunnetus- ja õpioskused;
 • Sotsiaalsed oskused;
 • Enesekohased oskused;

2017-2018 õppeaasta eesmärgid

 • Järk-järgult kõikides aiarühmades loogilise mõtlemise ning põhjus –tagajärg seose loomise õpetamisel Bee-Bot programmeeritud mesimummude ja WeDo 2,0 programmeeritavate vahendite kasutamine.
 • Järjepidevalt õppekava arendustööga tegelemine.
 • Õppetegevuste planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel lapsest lähtuva õpikäsitluse järgimine ning mängulise ja lõimitud õppe kasutamine.
 • Kogemuste jagamine loodust ja keskkonda hoidva mõtteviisi kujundamiseks.
 • Lastes liikumisaktiivsuse edendamine.

Viimati muudetud: 27.09.2017