AvalehtMardi lasteaedAvalik teave › Isikuandmete...

Isikuandmete kaitse


Isikuandmete kaitse seaduse kohaselt loetakse delikaatseid isikuandmeid andmete erikategooriaks ja oma loomult on tegemist tundlike isikuandmetega.

Delikaatsed isikuandmed on:

  1. poliitilisi vaateid, usulisi ja maailmavaatelisi veendumusi kirjeldavad andmed, välja arvatud andmed seadusega ettenähtud korras registreeritud eraõiguslike juriidiliste isikute liikmeks olemise kohta;
  2. etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed;
  3. andmed terviseseisundi või puude kohta;
  4. andmed pärilikkuse informatsiooni kohta;
  5. biomeetrilised andmed (eelkõige sõrmejälje-, peopesajälje- ja silmaiirisekujutis ning geeniandmed);
  6. andmed seksuaalelu kohta;
  7. andmed ametiühingu liikmelisuse kohta;
  8. andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist.

 

Tallinna Mardi Lasteaed kogub ja töötleb lapse delikaatseid isikuandmeid üksnes lapsevanema nõusolekul ning oma tegevuse piires. Eelkõige on tegu andmetega lapse tervise, arengu ja perekondliku tausta kohta. Kogutud andmed on konfidentsiaalne info, mida kasutatakse lasteaiasiseselt lapse arengu toetamiseks ning avaldatakse võõrastele isikutele üksnes lapsevanema eriloal.

 

Delikaatsete isikuandmete töötlemisel järgitakse järgmisi põhimõtteid:

1) seaduslikkuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja seaduslikul teel;

2) eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas;

3) minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;

4) kasutuse piiramise põhimõte – isikuandmeid võib muudel eesmärkidel kasutada üksnes andmesubjekti nõusolekul või selleks pädeva organi loal;

5) andmete kvaliteedi põhimõte – isikuandmed peavad olema ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks;

6) turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks tuleb rakendada turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest;

7) individuaalse osaluse põhimõte – andmesubjekti tuleb teavitada tema kohta kogutavatest andmetest, talle tuleb võimaldada juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.

 

Lehekülge haldab:
Triinu Kotkas, direktor
6607656, info@mardila.edu.ee

Viimati muudetud: 28.07.2014
HETKEL OLULINE
Kiusamisest vabaks - kool ja lasteaed
Keskkonnakäpp
Iseteeninduse bänner lasteaedadele
Innove
Reklaam
Reklaam