Õppekava

Tallinna Mardi Lasteaia õppekava 
Lasteaia kodukord on  siin

Õppeaasta 2020-2021 eesmärgid:

Üldeesmärk: MÕK – me õpime kõikjal 

 • Teadmiste ja sotsiaalsete oskuste omandamine läbi avastusõppe
 • Õuesõppe süsteemne rakendamine kõikide rühmade poolt

Tervisetealikkuse tõstmine läbi õppetegevuste ja igapäevatoimingute (arendusgruppide moodustamine)

Esmaste digi- ja programmeerimisoskuste omandamine läbi robootikategevuste

 • 2 korda kuus robootika õppetegevuse osana 
 • 1 kord kvartalis robootikanädal
 • Robootikamängude kogumine ja üleslaadimine

Õppetöö korraldus

Tallinn Mardi Lasteaed töötab kinnitatud õppekava alusel, mis on viidud kooskõlla alushariduse raamõppekavaga.

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ning järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Tallinna Mardi Lasteaia õppe-kasvatustegevuse peamised eesmärgid:

 •  toetada lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel saab laps areneda vastavalt oma võimetele;
 •  aidata kaasa lapse terviklikule mina-pildi kujunemisele, hoida lapse meel uudishimuliku, paindliku ja avatuna.

Tallinna Mardi Lasteaia õppe- ja kasvatustegevustöö toimub järgnevate põhimõtete järgi:

 •  lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 •  lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
 •  lapse loovuse toetamine
 •  mängu kaudu õppimine
 •  humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine
 •  lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine
 •  lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine
 •  üldõpetusliku tööviisi rakendamine
 •  kodu ja lasteasutuse koostöö
 •  Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine

 

Lehekülge haldab:
Triinu Kotkas, direktor
6607656, mardi@mardila.edu.ee  

Viimati muudetud: 11.01.2021