Õppekava

Tallinna Mardi Lasteaia õppekava

 

Õppeaasta 2019-2020 eesmärgid:

Üldeesmärk: MÕK – me õpime kõikjal läbi looduse

 • Söödav Linn
 • Matemaatika laiendatud ainevaldkond - Sõimede Ühendus

Terviseedendus/turvalisus:

 • Kampaania „Hambad Puhtaks“
 • Igas kuus vähemalt üks ohutuse teema käsitlus.
 • Tervisegrupp viib läbi kaks korda aastas ohutus/terviseteemalise ürituse

Väärtuskasvatus:

 • Loeme rõõmuks, rõhk luulel ja luuletustel.
 • Tutvustame lastekirjandust läbi aasta (LV, laps)

Digi- ja robootikavahendite kasutamine õppetegevuse mitmekesistamiseks.

Õppetöö korraldus

Tallinn Mardi Lasteaed töötab kinnitatud õppekava alusel, mis on viidud kooskõlla alushariduse raamõppekavaga.

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ning järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Tallinna Mardi Lasteaia õppe-kasvatustegevuse peamised eesmärgid:

 •  toetada lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel saab laps areneda vastavalt oma võimetele;
 •  aidata kaasa lapse terviklikule mina-pildi kujunemisele, hoida lapse meel uudishimuliku, paindliku ja avatuna.

Tallinna Mardi Lasteaia õppe- ja kasvatustegevustöö toimub järgnevate põhimõtete järgi:

 •  lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 •  lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
 •  lapse loovuse toetamine
 •  mängu kaudu õppimine
 •  humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine
 •  lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine
 •  lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine
 •  üldõpetusliku tööviisi rakendamine
 •  kodu ja lasteasutuse koostöö
 •  Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine

 

Lehekülge haldab:
Urve Meier, õppealajuhataja
6607656, info@mardila.edu.ee

Viimati muudetud: 09.12.2019