Õppekava


Tallinna Mardi Lasteaia õppekava

 

Õppeaasta 2017-2018 eesmärgid:

Üldeesmärk:

 • MÕK – me õpime kõikjal

  Hästi läbimõeldud õppekäigud: Kes? Kus? Miks?

Terviseedendus:

 • Projekt „Märkan, aitan, hoolin“

Väärtuskasvatus:

 • Loeme rõõmuks

  • Laps oskab ilmekalt esitada luuletusi
  • Jutustamisoskus: pilt, kirjanduspala

Õppetöö korraldus

Tallinn Mardi Lasteaed töötab kinnitatud õppekava alusel, mis on viidud kooskõlla alushariduse raamõppekavaga.

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ning järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Tallinna Mardi Lasteaia õppe-kasvatustegevuse peamised eesmärgid:

 •  toetada lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel saab laps areneda vastavalt oma võimetele;
 •  aidata kaasa lapse terviklikule mina-pildi kujunemisele, hoida lapse meel uudishimuliku, paindliku ja avatuna.

Tallinna Mardi Lasteaia õppe- ja kasvatustegevustöö toimub järgnevate põhimõtete järgi:

 •  lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 •  lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
 •  lapse loovuse toetamine
 •  mängu kaudu õppimine
 •  humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine
 •  lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine
 •  lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine
 •  üldõpetusliku tööviisi rakendamine
 •  kodu ja lasteasutuse koostöö
 •  Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine

 

Lehekülge haldab:
Triinu Kotkas, direktor
6607656, info@mardila.edu.ee

Viimati muudetud: 16.10.2017