Toiduraha ja Vanema poolt kaetava osa vabastused soodustused

Toitlustamise toetus  

Toitlustamise toetuse saamise õigus on haridusasutustes käivatel vähekindlustatud perede lastel, kui lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku (edaspidi vanem) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus ning Tallinna lastekodudes elavatel lastel.

Toitlustamise toetus määratakse reeglina kaks korda aastas. Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend. Vanema avaldus esitatakse haridusasutusele 10. septembriks ja 10. jaanuariks.

Leibkonna netosissetuleku hulka kuuluvad kõik sissetulekud, v.a matusetoetus, lapse sünnitoetus, koolitoetus, toimetulekutoetus, täiendav sotsiaaltoetus ning ühekordsed sotsiaaltoetused. Lastekodu lapsele on toitlustamise toetuse määramise aluseks lastekodu juhataja poolt eelpoolnimetatud tähtaegadeks esitatud avaldus.

Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks 

Vanema osast vabastamine

Juhul, kui vanemal ei ole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, peab ta esitama vastavasisulise avalduse lasteasutusele.

Avalduse esitamise õigus on vanematel, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

Lasteasutuse direktoril on õigus vanema osa maksmisest osaliselt kuni 80% ulatuses vabastada vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Tallinna Meelespea Lasteaia Hoolekogukogu kehtestas 2015 aastal järgmised piirmäärad:

  • 80% kohatasust vabastuse antakse perele, kelle sissetulek kuus 1 liikme kohta jääb alla 96 EUR kuus.
  • 60% kohatasust vabastuse antakse perele, kelle sissetulek kuus 1 liikme kohta on 97-197  EUR kuus.
  • 40% kohatasust vabastuse antakse perele, kelle sissetulek kuus 1 liikme kohta on 198-298  EUR kuus.
  • 20% kohatasust vabastuse antakse perele, kelle sissetulek kuus 1 liikme kohta on  299-351  EUR kuus.
  • 0%   kohatasust vabastuse antakse perele, kelle sissetulek kuus 1 liikme kohta on üle 352 EUR kuus.
Viimati muudetud: 31.01.2018