Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2018/2019

Võilillede rühma esindaja asendusliige: Merli merlivahar@hotmail.com 
Päevalillede rühma esindaja: Mairo mairo@kapital.ee 
Sinilillede rühma esindaja: Ott osaame@gmail.com 
Rukkilillede rühma esindaja: Marja-Liisa pihlak.marjaliisa@gmail.com 
Õpetajate esindaja: Laura laurake989@gmail.com 
Tallinna Kesklinna Valitsuse esindaja: Mihhail mihhail.jevdokimov@tallinnlv.ee 

Hoolekogu tegevus

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

(Koolieelse lasteasutuse seadus)

Viimati muudetud: 15.03.2019