Mesimummu Lasteaia Kodukord

1. Üldsätted

 Tallinna Mesimummu Lasteaias mängivad ja õpivad 3-7aastased lapsed.

Tallinna Mesimummu lasteaias on 4 rühma. Õppetöö toimub eesti keeles

Tallinna Mesimummu Lasteaed on tööpäevadel avatud 7:00 – 19:00.

Lasteaia valverühm töötab 07.00-08.00 ning õhtuti 18.00-19.00.

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnev tööpäev lüheneb kolme tunni võrra-lasteaed on avatud kuni kella 16.00-ni.

Õppe-ja kasvatustegevusi planeerides väärtustatakse iga lapse individuaalsust, arendatakse last lähtuvalt tema huvidest ja võimetest võttes aluseks lasteaia õppekava. Tallinna Mesimummu Lasteaias tegelevad lastega lisaks rühmaõpetajatele ka liikumis- ja muusikaõpetaja.

Info vahetamine toimub igapäevaselt suuliselt. Igal rühmal on oma mobiiltelefon, infostend ja Eliis keskkond. Lasteaial on koduleht aadressil https://www.tallinn.ee/est/mesimummu/

 Palume lapsevanematel tutvuda ja arvestada lasteaia personali poolt edastatud infoga. Lasteaeda tuleb informeerida kui muutub lapse ja/või lapsevanema perenimi, elukoht või kontakttelefon.

 Vastavalt vajadusele on lasteaia juhtkonnal õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, pühade eelsetel päevadel, õpetajate haigestumisel jms). 

2. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

Last on õigus tuua ja viia ära lasteasutuse lahtiolekuaegadel lapsevanemale sobival ajal arvestades lasteaia päevakava. Soovitav on, et lapsevanem tagab lapse osavõtu õppe-ja kasvatustegevustest tuues lapse lasteaeda hiljemalt kell 9.15 ning tuleb lapsele lasteaeda järgi piisava ajavaruga (~15 min), et õpetaja saaks rühma sulgeda kell 19:00. Erandolukorras hilinedes, palume rühmaõpetajat teavitada.

Et tagada lapsele kvaliteetne toit, toob lapsevanem lapse lasteaeda õigeaegselt, arvestades toidukordade kellaaegadega:

Lapse puuduma jäämisest teavitamine:

1. rühma õpetajale või õpetaja abile rühma mobiiltelefoni numbril, mis on kirjas infostendil ja lasteaia kodulehel;

2. Lasteaia üldtelefonil 6376509.

Palume kindlasti öelda lapse nimi, rühm, puudumise põhjus ja võimalusel ka puudumise kestus.

 Laste turvalisuse tagamiseks õuealal on lapsevanem kohustatud lasteaia jalgvärava alati sulgema.

Lasteaia territooriumile tulekuks ja sellelt lahkumiseks kasutatakse ainult jalgväravat. Autoväravat kasutavad mootorsõidukiga õuealale sisenemiseks ainult teenindav transport ja personal.

Erandolukorras lapse järelevalveta lahkumisel lasteaia territooriumilt teavitab rühmaõpetaja kohe juhtkonna esindajat, lapsevanemat ja politseid.

Lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, teravaid ja ohtlikke esemeid (käärid, nuga, kruvikeeraja, tuletikud jne).

Lapse toob lasteaeda ja viib lasteaiast koju üldjuhul lapsevanem (või eestkostja). Lasteaeda toomisel tuleb laps isiklikult üle anda õpetajale või teda asendavale isikule. Lahkudes lasteaiast tuleb minekust teatada õpetajale või teda asendavale isikule. Õhtul varuge aega, et vajadusel õpetajaga vestelda ja lasta lapsel mäng lõpuni viia. 

Kui lapsele tuleb järgi keegi teine peale lapsevanema, tuleb sellest eelnevat informeerida õpetajat. Ilma lapsevanema eelneva infota võõrale isikule last üle ei anta. Kui last ei too lasteaeda või ei vii lasteaiast lapsevanem, tuleb lapsevanemal kindlasti last ja lasteaia tegemisi puudutava info saamiseks üks kord nädalas kontakteeruda rühmaõpetajatega.

Põhjendatud erandolukorras alaealise saatjaga lasteaeda tulekuks ja koju minekuks tuleb lapsevanemal esitada kirjalik avaldus lasteaia direktorile, millega lapsevanem võtab vastutuse lapse turvalisuse ja ohutuse eest enda kanda. Rühmaõpetaja või teda asendav isik vastutab lapse turvalisuse ja ohutuse eest alates lapse üleandmisest temale kuni lapse üleandmiseni lapsevanemale või lapsevanemaga kokkulepitud isikule.

Alkoholi – ja/või narkojoobes isikutele last üle anda ei ole lubatud.

Ootamatu erandolukorra puhul, kui vanem ei jõua lasteaia sulgemise ajaks lapsele järele, ootab õpetaja lapsevanemat 30 minutit pärast lasteaia sulgemist, samal ajal püüab ta telefoni teel lapsevanemaga ühendust võtta. Kui õpetaja lapsevanemaga ühendust ei saa ning lapsevanem ei ole lapsele järgi tulnud, teavitab õpetaja juhtkonna esindajat, juhtkonna esindaja teavitab politseid, kes omakorda püüab saada kontakti lapsevanematega. Õpetaja saadab lapsevanemale teate mobiiltelefonile sõnumi teel. Kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt üle viie korra õppeaastas, siis teavitab lasteasutus tekkinud olukorrast lastekaitse spetsialisti.

Last lasteaeda tuues ja lapsele järgi tulles, koos lapsevanematega toimuvatel ühisüritustel vastutab lapsevanem ise oma lapse eest. 

3. Riietus ja hügieenitarbed

Laps vajab vastavalt ilmale ja toatemperatuurile sobivaid õue- ja toariideid kogu päevaks. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre ega muid ohtlikke detaile. Siseruumides on jalanõudest eelistatud heleda tallaga ja kindlalt jalas püsivad sisejalanõud, mille jalga panekuga ning jalast äravõtmisega laps ise hakkama saab.

Kuuma ilma korral varustab lapsevanem last peakattega, et vältida lapse ülekuumenemist ning päikesepistet.

Õues viibimiseks on sobilikud kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vältida lapse kukkumist ja komistamist.

4. Toitlustamine

Lapsed söövad 3 korda päevas. Info lapse rühma söögiaegade kohta on rühma infostendil.

Lapsevanemal on võimalus tutvuda laste nädalamenüüga rühma infostendil ja kodulehel.

Palume teavitada õpetajat lapse toitumisharjumustest ja allergiatest toidu suhtes.

Lasteaeda ei tohi lapsele kaasa võtta maiustusi, nätsu, toitu ja jooki, välja arvatud erimenüüd ja tähtpäevade tähistamised.

 

5. Peod, sündmused, õppekäigud

Lapsevanem on igal lapse rühmapeol ja sündmusel oodatud osaleja.

Toimuvate sündmuste ja pidude kohta saab lapsevanem infot rühmaõpetajalt, rühma infostendilt ja Eliis keskkonnast.

Lapse tähtpäevade tähistamise korraldus lepitakse kokku rühmasiseselt.

Lapsevanemate soovidele tuginedes korraldab lasteaed võimalusel huviringide tegevuse lasteaia lahtioleku ajal. Infot ringide toimumise ja ringidesse registreerumise kohta saab lapsevanem rühmaõpetajalt.

Planeeritud õppekäikudel kannavad lapsed ja õpetajad väljaspool lasteaia territooriumi turvaveste. Rühma lahkumise korral lasteaia territooriumilt on lapsevanemal võimalik õpetajaga kontakti saada rühma mobiiltelefonil.

Lapsevanemal on õigus osaleda rühma-, liikumis- ja muusikaõpetaja poolt läbiviidavates tegevustes ja õppekäikudel, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Lasteaia ruumides toimuvates huvitegevustes vastutab laste turvalisuse eest huviringi läbiviija lapse vastuvõtust kuni rühma tagasi viimiseni.

Lapsevanema annab kirjaliku nõusoleku/mitte nõusoleku oma lapse filmimiseks ja pildistamiseks lasteaia üritustel ning nende avaldamiseks lasteaia kodulehel.

Lapse arengu jälgimise eesmärgil on lasteaia personali poolt lapse filmimine ja pildistamine lubatud.

Lasteaed ei vastuta lasteaia pidudel ja üritustel lastevanemate ja/või lasteaeda mitte esindavate isikute poolt tehtud pildi- ja videomaterjali levitamise eest. Lasteaia pidudel ja üritustel lastevanemate ja/või lasteaeda mitte esindavate isikute poolt tehtud pildi- ja videomaterjali levitamine ilma lapsevanemate nõusolekuta on keelatud. 

6. Mäng ja mänguasjad. Õueaeg

Mänguasjade kaasavõtmise osas sõlmitakse vastavad kokkulepped rühma lapsevanemate koosolekutel.

Lasteaia õuealal on rattaga sõitmine keelatud. Jalgratta, tõukeratta ja kelgu toomise ja äraviimise ning turvalise ja ohutu hoidmise eest vastutab lapsevanem.

Lasteaias on lapsed õues võimalusel 2 korda päevas, välja arvatud sügis-talvisel perioodil, mil lapsed viibivad väljas 1 kord päevas hommikupoolikul.

Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hindab õpetaja Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel (sotsiaalministri 24.09.2012.a. määrus nr 61 Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale).

 

7. Lapse tervis

Lasteaeda tohib tuua ainult terve lapse. Haige lapse hoiukoht on kodu. Palaviku, köha, nohu ja halva enesetundega laps ei jaksa lasteaias olla, samas on ta nakkusohtlik teistele lastele. Võimalusel hoida last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on lapse immuunsüsteem vastuvõtlik teistele nakkustele.

Rühmaõpetajal on õigus ja kohustus nähtavate haigustunnustega last rühma mitte vastu võtta.

Rühmaõpetajal ei ole õigust ega kohustust jätkata lapse haigusperioodil pooleli jäänud ravi.

Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühmaõpetaja lapsevanemaga või pere poolt määratud kontaktisikuga kohe ühendust ja lapsevanem on kohustatud haige lapse esimesel võimalusel lasteaiast ära viima.

Vältimaks nakkushaiguste levikut (tuulerõuged, leetrid, läkaköha, punetised jne) teatab lapsevanem lapse haigestumisest lasteaeda. Lasteaed teavitab lapsevanemaid nakkushaiguste juhtumitest rühmas. Ka viiruslikud silma või kõrvapõletikud ning kõhuviirus on kontaktide (mänguasjad, pinnad, kehaline kontakt) teel kiirelt levivad nakkused, millesse haigestumisel tuleb rühma õpetajat koheselt informeerida.

Lapse trauma korral lasteaias annab õpetaja lapsele esmaabi, teavitab kohe lapsevanemat ja vajadusel kutsub kiirabi.

Kui laps vajab mingis osas terviseseisundist (näit. allergiad, diabeet vms) tulenevalt eritingimusi või hoolt, tuleb sellest informeerida kirjalikult lasteasutust. Samuti tuleb informeerida rühma õpetajat lapse terviseseisundi muutumisest (sotsiaalministri 24.09.2012.a. määrus nr 61 Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale).

 

8. Lapsevanema poolt kaetava osa kuumäära ja toidukulu tasumine

Arved lapse toidukulu, lapsevanema poolt kaetava osa eest kuutasu tasumiseks saab lapsevanem tema poolt määratud e-posti aadressile. Lapse puudumisel lasteaiast lapsevanema poolt kaetava osa kuumäära ümberarvestust ei tehta.

Puudutud päevade eest toidukulu ei arvestata.

 

9. Koostöö

Hea koostöö aluseks on usaldus. Lasteasutuse ja lapsevanemate hea ja usalduslik koostöö on aluseks laste kohanemisele, arenemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias.

Lasteasutuse ja lapsevanemate vaheline koostöö tugineb vastastikusele viisakale ja lugupidavale suhtlemisele, erimeelsuste lahendamisel seatakse esikohale lapse huvid.

Lasteasutuse töötajad kaitsevad last ja pere puudutavaid andmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitame teid Eliis keskkonna kaudu. Edastame infot stendil, kus on tutvumiseks välja pandud ka rühma õppe-ja kasvatustegevuse nädalaplaan ning laste tööd ja toimetused.

Probleemidest ja muret tekitavatest juhtumitest teavitab lapsevanem rühma personali, kellega koos leitakse tekkinud murele lahendus. Juhul, kui ühiselt lahendust ei leita, pöördutakse koos juhtkonna poole.

 Küsimuste, soovide ja ettepanekutega pöörduge julgesti rühmaõpetajate, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole, sest hea koostöö lapsevanemate ja lasteasutuse vahel on aluseks lapse igakülgsele arengule.

Teie kontaktandmete muutumisel teavitage sellest kohe rühma õpetajat ja/või direktorit.

Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest õigusaktidest. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse personalile täitmiseks kohustuslik.

Ootame kõiki lasteaia tegemistes osalema ning loodame usalduslikule ja edukale koostööle.

Viimati muudetud: 14.08.2018