Mesimummu Lasteaia Kodukord

Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

 • Vanematel on õigus tuua ja viia last lasteaiast ära vanematele sobival ajal, lasteasutuse päevakava järgides. Lapsele peab hiljemalt kell 18.45 lasteaeda järgi tulema.
 • Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
  • Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
  • Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 8.45, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

 

Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

 • Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
 •  Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.
 • Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid v.a erandjuhud (nt suhkruhaigus). Erandjuhud on  kooskõlastatud tervishoitöötaja, direktori ja personaliga.
 • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.
 • Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt,  vahetuspesu.
 • Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
 • Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmast.
 • Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
 • Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
 • Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga.

 

Turvalisuse tagamine

 • Lasteasutuse töötajad loovad lapsele keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Lastele on hoonest või territooriumilt välja minemise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.
 • Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.
 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
 • Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
 • Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.
 • Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
 • Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest. Ohuolukorra lahendamine toimub vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile
 • Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

 

Viimati muudetud: 21.11.2017