Õppe- ja kasvatustöö

Õppeaasta üldeesmärgid

✨ Põhieesmärgid 

 • Lapsel on positiivne minapilt.
 • Laps hoolib oma tervisest ja teab mis on tervist säästev käitumine.

✨ Põhimõtted eesmärkide täitmiseks

 • Aitame kujundada positiivset minapilti olles ise eeskujuks ja luues lastele võimalusi eduelamusteks. 
 • Viime läbi ja osaleme tervisekasvatuse tegevustes ja üritustel. 

Õppetöö korraldus

Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse korraldus on vastavuses Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja Tallinna Mesimumm Lasteaia õppekavaga, arvestades üldtunnustatud pedagoogilisi printsiipe ning konkreetse rühma laste vanuseid, arengut ja eripära.

Õppe- ja kasvatustegevuse perioodi pikkus on 1.september-31.august. Aktiivne õppeperiood toimub 1.septembrist-31.maini. Suveperioodil toimuvad lasteaias mängunädalad, mil nädalateemast lähtuvalt planeeritakse üks tegevus päevas, korratakse õpitut läbi õue- ja avastusõppe ja viiakse läbi mänge laste vabal valikul.

Rühmade tegevuskava on koostatud rühmaõpetajate poolt õppeaastaks kuude lõikes ja rühma tegevuskavaga saate tutvuda rühmas. Tegevuskavade koostamisel lähtutakse koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, lasteaia õppekavast, laste vanusest ning õppe- ja kasvatustööle püstitatud eesmärkidest konkreetses rühmas. Arvestatud on üldõpetuse põhimõtteid ning looduse, liiklus- ja tervisekasvatuse teemasid.

Rühmade nädalakavad planeeritakse integreeritult ning on nähtavad Eliis  keskkonnast. Õppe- ja kastavatustöö eesmärgid ja tegevused on vastavuses eelnevalt mainitud kavadega ning lapsekesksed. 

Õppe- ja kasvatustegevuse sisu on esitatud järgnevates valdkondades:

 • Mänguoskused
 • Tunnetus- ja õpioskused
 • Sotsiaalsed oskused
 • Enesekohased oskused
 • Mina ja keskkond
 • Keel ja kõne
 • Matemaatika
 • Kunst
 • Muusika
 • Liikumine

Lapse arengu jälgimise ja hindamise põhimõtted

Lapse arengu jälgimise, dokumenteerimise, analüüsimise ja hindamise eesmärk on koguda lapse kohta informatsiooni mida saab kasutada:

 • lapse eripära mõistmiseks
 • lapse erivajaduste väljaselgitamiseks
 • lapse arengu toetamiseks
 • õppe- ja kasvatustegevuste kavandamiseks
 • lapse kohta tagasiside andmiseks lapsevanemale

Lapse arengu hindamise aluseks on:

 • lapse individuaalne areng
 • eeldatavad üldoskused
 • õppe-ja kasvatusvaldkondade eeldatavad tulemused

Lapse arengu dokumenteerimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp, kuhu kogutud materjal annab ülevaate lapse saavutustest ja arengust pikema perioodi jooksul. Lapse arengu hindamisel kasutatakse vaatlusmeetodit ja laste tööde analüüsi.  Lapse arengu vaatluslehele tehakse sissekandeid pidevalt kogu õppeaasta jooksul. Tunnustatakse lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi. Arengut hinnatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut. Lapse arengu eeldatavaid tulemusi ei käsitleta kõigile kohustuslikena. Aiarühmaõpetajad viivad läbi 1x aastas ( õ. a. II poolel) lastevanematega läbi arenguvestlused. Lapsevanemal on alati õigus tutvuda oma lapse arengumapiga. Lasteaiast lahkudes saab laps oma arengumapi kaasa.

Tugiteenused

Logopeediline ja eripedagoogiline nõustamine

Laste arenguliste ja hariduslike erivajaduste varajase märkamise ning individuaalse arengu toetamiseks teeb Tallinna Mesimummu Lasteaed koostööd Tallinna õppenõustamiskeskuse ja Rajaleidjaga. Erivajadustega laste toetamine toimub vastavalt lasteaia õppekavale arvestades lapse eripärasid ning mille aluseks on hea koostöö koduga. 

Kust leida logopeedi?

Veel infot: 

 

Viimati muudetud: 31.01.2018