Asjaajamiskord

Asjaajamisel lähtutakse Mesipuu Lasteaia asjaamiskorrast siin
Mesipuu Lasteaia avalikud dokumendid on leitavad DOKUMENDIREGISTRIS

Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine.

Isikuandmed avalikustatakse ainult juhul, kui avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.
Eraisikute kirjad registreeritakse EKIS avaliku mooduli dokumendiregistris.
Dokumendiregistrile on kõikidel juurdepääs Mesipuu Lasteaia kodulehelt. Avaliku
teabe seadusest (§ 12 lg 3) lähtuvalt märgitakse dokumendiregistrisse kirja
saatja ja saaja kohta nimi, aadress ja muud kontaktandmed. Dokumendiregistri
avalikust vaatest on võimalik näha ainult isiku nime. Kui dokumendiregistri
väljadel olevast infost ilmneb teave, mis avaliku teabe seaduse (§ 35) alusel
võib riivata kirja saatja eraelu või isikuandmete kaitse seadusest (§ 4 lg 2)
lähtuvalt kajastada delikaatseid isikuandmeid, on dokumendiregistri avalikus
vaates näha kirja saatja või saaja nime initsiaalid. Muul juhul avalikustatakse
dokumendiregistris kirja saaja või saatja ees- ja perekonnanimi. Kui saadate
ametiasutusele kirja paberdokumendina, kirja dokumendiregistri avalikust vaatest
kätte saada ei ole võimalik. Kui saadate kirja elektrooniliselt ning see ei
sisalda isikuandmeid või teavet, mis annab aluse dokumendile juurdepääsupiirang
kehtestada, on Teie elektronkiri avaliku teabe seaduse § 12 lõike 4¹ alusel
dokumendiregistrist kõikidele kättesaadav. Kirja saatja võib kirjas avaldada, et
ei soovi kirja dokumendiregistri kaudu avalikustamist. Vastavalt avaliku teabe
seadusele (§ 438) andmekogudes, mille pidaja on ametiasutus, isikuandmeid ei
avalikustata, v.a juhul, kui isikuandmete avaldamise kohustus ei tulene
seadusest.

Viimati muudetud: 27.03.2018