Sobitusrühmad

Alates 01.09.2018.a. lasteaias  kavandatud töö sobitusrühmas: Sinine-lapsed 5-6.a. ning Kollane - lapsed 4-5.a.

Alates 01.09.2017.a. lasteaias töötavad 2 sobitusrühma: Helesinine- lapsed 4-5.a. ning Lilla- lapsed 6-7.a.

Alates 01.09.2016 lasteaias avatud 2 sobitusrühma: Helesinine -lapsed 3-4.a. ning Oranž -lapsed 6-7.a.

Lapsi toetavad logopeed ja eripedagoog. Psüühilise probleemidega lastele on rakendatud 2017.a. muusikateraapiat ning 2018. a. loovteraapiat.

Sobitusrühm on rühm, kus lisaks eakohase arenguga lastele on 1-3 diagnoositud erivajadusega last.
Sobitusrühma töö põhimõtted:
·   sobitusrühma kuuluvad diagnoositud erivajadusega lapsed koos teiste lastega;
·   erivajadusega laps võetakse sobitusrühma vastu nõustamiskomisjoni soovitusel;
·   vanem informeerib avalduses lasteaia koha saamiseks lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest;
·   vanem esitab lapse lasteaeda tulles lasteaeaiale lapse rehabilitatsiooniplaani (kui see on hetkel lapsele koostatud) vm dokumendi, mis aitab kaasa lapse arengu toetamisele ning turvalise kasvukeskkonna loomisele;
·  sobitusrühma töö eesmärk on luua võimalikult arendav ja turvaline keskkond erivajadusega lapsele;
·  sobitusrühmas tagatakse vajalik eriabi metoodiliste ja korralduslike meetmetega, spetsiifilise õppe- ja kasvatustööga ning  abivahendite kasutamisega. Erivajadusega lastele koostatakse individuaalne arengukava;
·   sobitusrühma õppekava, päevakava ja tegevuskava on samasugune nagu tavarühmades;
·   sobitusrühma õpetaja on läbinud eripedagoogilise täiendkoolituse;
·   sobitusrühmaga teeb tihedalt koostööd logopeed ning eripedagoog.

Laste nõustamiskomisjon
SA Innove moodustab igas maakonnas nõustamiskomisjoni ning lisaks üleriigilise nõustamiskomisjoni 
(alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §50 lõige 1).
Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:

  •  sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;
  •  koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;
  •  alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.


Nõustamiskomisjonis on vähemalt viis liiget, sh eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaaltöötaja ja maa- või linnavalitsuse esindaja. Vajaduse korral võib nõustamiskomisjon kaasata oma töösse ka muid eksperte.
Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning komisjoni töökorrast.

Täiendav info:
Nõustamiskomisjonid
Tallinna laste nõustamiskomisjon

Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse kontaktid:
Aadress: Maakri 23a, 10145 Tallinn 
Telefon: 58860701
e-post: pohjaeesti@rajaleidja.ee

Kontakt Tallinna Haridusametis:
Milena Pogodajeva
Tallinna Haridusamet
Tel 6404 657 
e-post: milena.pogodajeva@tallinnlv.ee 
Saada erivajadusega lapsega seonduv küsimus siit 

Viimati muudetud: 26.02.2019