Kooli astumine

Kooli vastuvõtmise taotlemisel 2. – 9. ja 11. – 12. klassi esitatakse kirjalik avaldus kooli direktorile.

Kooli võetakse vastu õpilasi vestluste ja testide tulemuste alusel. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon õpinguteks, koolis õpetatavate keelte oskus, individuaalsed võimed ja huvid. Vajadusel määratakse proovipäevad.

2. – 9. KLASSI ÕPILASTE VASTUVÕTT

Vabade kohtade olemasolul korraldatakse vestlus ja kirjalik test eesti keeles, vene keeles ja matemaatikas, et hinnata õpilase teadmiste ja oskuste taset ning õpimotivatsiooni, silmaringi, suhtlusoskust ja esitatakse hinneteleht. Vajadusel määratakse proovipäevad.

Vajalikud oskused ja omadused vastavalt vanuseastmele:

 • tehniline ja funktsionaalne lugemisoskus eesti ja vene keeles,
 • suuline eneseväljendusoskus, jutustamisoskus eesti ja vene keeles,
 • kuulamisoskus eesti ja vene keeles,
 • kirjutamisoskus eesti ja vene keeles,
 • matemaatilised pädevused ja loogiline mõtlemine,
 • tähelepanu ja keskendumisvõime, juhiste täitmine,
 • tahteomadused, kõrge õpimotivatsioon,
 • hea suhtlemisoskus, valmisolek teha koostööd õpetajate ja teiste õpilastega.

11.12. KLASSI VASTUVÕTT

Vabade kohtade olemasolul korraldatakse vestlus, et hinnata õpilase teadmiste ja oskuste taset ning õpimotivatsiooni, silmaringi, suhtlusoskus ja esitatakse hinneteleht. Vestluse tulemuse põhjal antakse võimalus sooritada kirjalik test.

Tasemetesti osatestide teemad:

 • EESTI KEEL
  Motivatsioonikiri vabas vormis etteantud teemal ja vestlus eesti keele õpetajaga.
 • VENE KEEL
  Essee etteantud teemal.
 • INGLISE KEEL
  Vestlus inglise keele õpetajaga (vajaduse korral).
 • MATEMAATIKA (11. KLASS)
  Kirjalik test teemadel: avaldised, võrrandid ja võrratused, trigonomeetria (kolmnurga lahendamine, funktsioonid), vektor tasandil.
 • MATEMAATIKA (12. KLASS)
  Kirjalik test teemadel: tõenäosus, eksponentvõrrandid ja logaritmvõrrandid, trigonomeetrilised võrrandid, tuletised, tuletise rakendused.

Rohkem infot vastuvõtutingimuste kohta võib leida siit (dokumendis "Vastuvõtukord")
https://www.tallinn.ee/est/mhum/tmhg-dokumendid

Viimati muudetud: 19.12.2019