Õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

2019/2020. õppeaasta eesmärk

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on heade tavadega keelekümbluskool, kus tegevuse eesmärgid tuginevad kooli põhiväärtustel, keelekümblusprogrammi põhimõtetel ning arendamine toimub nii koosõppimise kui ka individuaalse õppe suunas.

Selle eesmärgi saavutamiseks on järgmised ülesanded.

Keelekümblusprogrammide süsteemsem ning tõhusam rakendamine õppeprotsessis.

 • Õpilaskeskne õpe
 • Koosõppimine
 • Ainetevaheline lõiming (teemapõhine õpe)
 • Üks õpetaja – üks keel
 • Aktiivõpe
 • Õpetajate kogemusõpe „Õpetajalt õpetajale“

Kooli põhiväärtustel ja keelekümblusprogrammi headel tavadel põhinev individuaalsete võimete arendamise fookuses hoidmine. Iga õpilase areng on oluline.

 • Õpilaste õpioskuste süsteemne arendamine (sh digioskused, eriliste tekstide funktsionaalne lugemine, mnemo-tehnilised võtted õppimisel).
 • Õpilaste sotsiaalsete oskuste toetamine (sh käitumise tugikavade koostamine õpilastele ja reeglite täitmise jälgimine).
 • Andekate õpilaste toetamine.
 • Arendusrühmade avamine õppeaineti 2.ja 3.kooliastmes.
 • HEV õpilaste toetamine: pikapäevarühmade päevakava ja tegevuse ümberkorraldamine, õpiabirühmade töö korraldamine, eriklassi avamine.

Õppimist toetava turvalise, loova ja mitmekülgsete võimalustega õpikeskkonna järjepidev kaasajastamine.

 • Füüsilise õpikeskkonna kaasajastamiseks luua töörühm üldise kontseptsiooni väljatöötamiseks.
 • KIVA programmi rakendamine.
 • Jätkata koolisiseste projektide (sh projektipäevade) korraldamisega.
 • Distantsõppepäev õpilastele, kogemusõpe õpetajatele partnerkoolides.

Innovaatiliste õpetajate, õpilaste ja vilistlaste/vanemate kaasamine koolitegevusse seoses kooli 50.juubeli ettevalmistamisega ning elulugude tutvustamisel linnas ja üleriigiliselt. Kooli maine tõstmine.

Viimati muudetud: 09.03.2020