Õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

Eesmärk: TMHG on heade tavadega kool.

Selle eesmärgi saavutamiseks on järgmised ülesanded.

Arendada kooli õppekava vastavalt muutunud õpikäsitusele:

 • rakendada täies mahus õpiväljundipõhist õpet, õpilaste arengut toetavat hindamist vastavalt kooli hindamisjuhendile,
 • tõhustada ainetevahelist lõimist rakendades õpi- ja töötubade ning projektipõhist metoodikat, õuesõppe võimalusi lähtudes õpilasteüldpädevuste arendamisest,
 • lähtuda kasvatustöö planeerimisel kooli väärtustes,
 • arendada plaanipärast koostööd huvigruppidega.

Tõsta õpetamiskvaliteeti läbi õppetöö individuaalseks muutmise ja õpilaste hariduslike erivajadustega arvestamise:

 • analüüsida õpilaste õppetegevuse ja kooli rahulolu küsitluste tulemusi,
 • luua õpiabi ja arendusrühmad kõigis kooliastmetes,
 • arendada konsultatsioonide süsteemi,
 • vähendada õpilaste õpikoormust,
 • luua õpilastele võimalusi eneseteostuseks,
 • jätkata seadusandluses määratletud meetmete rakendamist koolikohustuse täitmisel.

Rakendada suhtlemise, käitumise ja keele kasutamise häid tavasid:

 • lähtuda õppe- ja kasvatustegevuses suhtlemise, käitumise ja keele kasutamise headest tavadest,
 • uuendada kooli kodukorda,
 • kujundada kooli mainet.

Arendada personali eneserefleksiooni ja koostööoskust:

 • jätkata kooli personaliprojekti „Väärtuskasvatus“,
 • luua õpetajate toetamise programm (mentorlus, nõustamine, infokogumikud, koolitused, ühisprojektid),
 • viia end kurssi parimate praktikatega koolisiseselt, riigis ja maailmas,
 • süstematiseerida tagasiside kogumine koolis toimunud tegevuste kohta.
Viimati muudetud: 30.12.2018