10.klassi astumine

Kõik kooli lõpetajad omavad õigust jätkata õpinguid gümnaasiumis, esitades taotluse kooli, kus toimub 10. klasside komplekteerimine.

2021./2022. õa Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium võtab õpilasi 10. klassi vestluse ja sisseastumistestide tulemuste põhjal. Meie gümnaasiumis õpetatakse 60% ainetest eesti keeles ja 40% vene (matemaatika, füüsika, keemia, vene keel, vene kirjandus) ning inglise keeles.

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 10. klassi on õigus kandideerida kõigil põhikooli lõpetanud õpilastel. 

Õpilasi võetakse vastu konkursi sooritamise tulemuste ja põhikooli lõputunnistuse alusel. Õpilaste vastuvõtuks moodustab kooli direktor oma käskkirjaga vastuvõtukomisjoni 1. märtsiks. Vastuvõtukonkursile registreerimine toimub kooli kodulehe kaudu. Vastuvõtu katsed ja vestlused toimuvad jooksva aasta aprillikuus.

Registreerimine on avatud 1.-15. aprillini 2021.
Registreemine testile

Vastuvõtukonkursi raames tuleb kandidaatidel sooritada kirjalikud testid järgmistes valdkondades:

 • eesti keel teise keelena – lugemine, kirjutamine, töö tekstidega;
 • inglise keel – lugemistekst, kirjalik väljendusoskus, grammatikaharjutus – ajavormid, kaudne kõne, passiiv;
 • matemaatika – ratsionaalavaldised, lineaarvõrrand ja lineaarfunktsioon, ruutvõrrand ja ruutfunktsioon, Pythagorase teoreem.

Kirjalikud testid toimuvad koolis. Sisseastumisteste võivad teha ainult need õpilased, kes on registreerinud mitte hiljemalt kui 15. aprilliks. Sisseastumiskatsed toimuvad 20. aprillil 2021. Kirjalike testide sooritamiseks tuleb kandidaadil kaasa võtta pastakas, harilik pliiats, joonlaud ja kalkulaator. Kirjalike testide tegemiseks kohale tulles peab kandidaadil olema kaasas pildiga isikut tõendav dokument ja 9. klassi tunnistuse koopia või kooli kinnitatud väljavõte e-kooli hinnetelehest.

Õpilaskandidaatidega vestlustes käsitletavad teemad: õpimotivatsioon; aktiivsus ning saavutused koolielus; silmaring; eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus; õppeedukuse, käitumise ja hoolsuse hinnangud 9. klassi jooksva õppeaasta hinnetelehel.

Kui epidemioloogiline olukord ei võimalda koolis teste ja vestlusi läbi viia (sellest teavitatakse jooksva aasta 1. aprilliks kooli kodulehekülje kaudu), siis 10. klassi komplekteerimine toimub alljärgnevalt:

 • elektrooniline registreerumine kooli kodulehe kaudu sooviga asuda Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumisse õppima;
 • kandidaat saadab 15. aprilliks aadressile direktor@mhum.edu.ee  PDF-failina kahe trimestri hinnetest väljavõte eKoolist või Stuudiumist ja motivatsioonikiri 2500–3000 tähemärki (kus on selged põhjendused gümnaasiumisse õppima asumiseks).
 • aprillikuu jooksul toimuvad videovestlused. Videovestluse toimumise aeg ja link saadetakse kandideerija e-posti aadressile. Videovestluse ajal kandideerijal peab olema veebikaamera ja mikrofoni kasutamise võimalus, et kandidaadi silmast silma näha.

Vestluste ja tunnistuste põhjal koostatakse pingeread, mille tulemustest antakse teada maikuu jooksul. Otsuse Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilaskandidaadiksvastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul klassitunnistuse ja vestluse tulemuste pingerea alusel. Õpilaskandidaadiksarvamise tulemustest teavitatakse õpilast e-kirja teel. Lõplik otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakseteatavaks hiljemalt 25. juuniks e-kirjaga. Õpilasel ja tema vanemal on õigus tutvuda hinnatud töödega kuni maikuu lõpuni, leppides eelnevalt kohtumise kokku kooli õppejuhiga. Vestlusvooru edukalt läbinud õpilase avaldus 10. klassi astumiseks võetakse kooli kantseleis vastu juunikuu lõpuni.

Õpilase kirjaliku avalduse ja Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi poolt nõutud dokumentide alusel registreeritakse õpilased 10. klassi kandidaatideks. Õpilane võib olla ainult ühe kooli nimekirjas. Kui õpilane soovib vahetada kooli, tuleb varakult kirjalikult sellest koolile teatada.

Õpilastel, kes on edukalt sooritanud sisseastumistestid, tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus
 • põhikooli lõputunnistus
 • pass, sünnitunnistus või ID-kaardi koopia
 • digifoto

Üldised nõuded digifotole

 • foto peab olema JPG-formaadis, mõõtmetega vähemalt 1300×1600 pikslit, foto ei tohi olla vanem kui 3 aastat, skaneeritud foto esitamine ei ole lubatud
 • fotol peab isik olema: otsevaates, neutraalse ilme ja suletud suuga, peakatteta, avatud silmadega ning vaade peab olema suunatud objektiivi, prilliklaasid ei tohi peegeldada valgust, juuksed ei tohi varjata nägu ega tekitada näole varje, lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70-80% foto vertikaalsest kõrgusest
 • fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte, foto peab olema värviline, foto taust peab olema hele, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga.

Õpilane või tema vanem saadab e-posti infojuht@mhum.edu.ee teel õpilase digifoto, nimi, klass ja isikukoodi. Esitatud andmete alusel vormistatakse õpilasele esmane õpilaspilet.

Täpsemalt võib lugeda digitaalse dokumendifoto nõuetest Politsei ja Piirivalveameti kodulehelt:
https://www.politsei.ee/et/dokumendifoto-nouded-ja-juhised

Rohkem võib infot leida vastuvõtu tingimuste kohta dokumendis "Vastuvõtu tingimused ja kord"
https://www.tallinn.ee/est/mhum/tmhg-dokumendid

Viimati muudetud: 25.02.2021