Dokumendiregister

Kooli avalik dokumendiregister asub EKIS infosüsteemis, kus on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

EKIS infosüsteem

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue palun saatke e-kirjaga aadressile mhum@mhum.edu.ee

Andmekaitse Inspektsiooni koduleht:
http://www.aki.ee/

Isikuandmete kaitse seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011

Avaliku teabe seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032019011?leiaKehtiv

Viimati muudetud: 08.08.2019