Pikapäevarühmad

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis 1.klassides algab õppepäev hommikuringiga, mille viib läbi klassiõpetaja. Hommikuringi põhitegevused: õppepäeva sissejuhatamine (päeva sisu, õppeained, tunniplaan jne), klassireeglite kordamine, tähtpäevade tähistamine, oma tunnete, seisundi, ootuste väljendamine, tegelemine kalendri teemadega (nädala ja kuupäevad, kuude ja aastaaegade nimetused, ilm, riietumine, värvid jne), õpitu kordamine.

2020/2021. õppeaastal pakub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium alates 14. septembrist 2020 tasulist pikapäevarühmateenust 1. – 4. klasside õpilastele kella 14.00 – 15.00.

Tasu kehtestatakse teenusele Tallinna Haridusameti hinnakirja järgi (alates 01.09.2019 on tasu 1.15 € tund, Tallinna Haridusameti käskkiri 10.05.2019 nr HA-4/32). Lapsevanem tasub lapse reaalselt pikapäevarühmas veedetud aja eest. Arvestust peetakse täistundides. Arve esitab lapsevanemale Tallinna linn.

Õpilastel on võimalik süüa täiendavat tasulist koolilõunat. Tasuda kuu eest (1,34 € korruta õppepäevade arvuga) jooksva kuu 5.kuupäevaks.

Saaja - Koolitoitlustuse OÜ
Arveldusarve EE672200221023029070
Viitenumber 10100
Selgitustes kirjutada õpilase ees- ja perekonnanimi, klass ja toitlustamise kuu.

Pikapäevarühma töökorralduse alused

 • Őpilane vőetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel. Lapsevanem esitab avalduse klassijuhatajale.
 • Avalduse alusel koostatakse leping lapsevanemaga tasulise teenuse osutamise kohta.
 • Pikapäevarühma avamiseks peab olema vähemalt 16 avaldust.
 • Pikapäevarühm vőimaldab őpilasele tuge ja järelevalvet őppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste őpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.
 • Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja eKoolis pikapäevarühma e-päevikus.
 • Pikapäevarühma őpilased vőivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga). Pikapäevarühma õpilase rühmast lahkumise kohta peab õpilase päevikus olema lapsevanema kirjalik teatis.

Tasulise pikapäevarühma päevakava

 • 13.55 – 14.00  Kogunemine ja ettevalmistus rühma tööks
 • 14.00 – 14.15  Lõunasöök
 • 14.30 – 15.00  Õpilaste toetamine koduste tööde tegemisel, õpilaste täiendav toetamine õppeainetes, tugevamate laste arendamine.

Pikapäevarühma kodukord

 • Kui pikapäevarühma õpilane lahkub rühmast, siis teatab ta sellest õpetajale.
 • Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama kooli kodukorrast.
 • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades.
 • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad, elekter jne.
 • Pikapäevarühma õpilane peab käituma viisakalt, tervitades kooli õpetajaid, personali ja külalisi, ei ole lärmakas ja agressiivne, ei jookse koolimajas ringi.
 • Pikapäevarühma õpilane mängib rühma tegevuse ajal ainult kooli õues, liigub jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos pikapäevarühma õpetajaga ja järgib hea käitumise tavasid (ei loobi prahti maha, suhtub hoidvalt loodusesse jne).

Pikapäevarühmade töögraafik
https://drive.google.com/file/d/1Sg7bU0vocDP97Ce-yy8eQajWQFgnh5Ho/view

Viimati muudetud: 15.10.2020