Mittetulundustegevuse toetamine Tallinnas

Sihtgrupp: mittetulundusühing või muu õigusliku vormiga ettevõte ja vähemalt 18-aastane Tallinna elanik, kellel on ideid ja omaalgatust osaleda Tallinna kogukondade ühistegevuses.

Tallinn toetab eelarvevahenditega projekte ja annab tegevustoetust mittetulundustegevuseks, mis on kasumit mittetaotlev linna elanikele või nende huvide elluviimisele suunatud tegevus. Toetust antakse tegevuste toetamiseks. Eeldatakse, et toetuse saaja omab asjakohast põhivara, väikevahendeid ja pädevust. Vt üldised lisatingimused Lisa 1

Toetuse taotlus esitatakse ISETEENINDUSKESKKONNAS, mis on ka edaspidi Sinu peamine töövahend otsustest teadasaamiseks, lepingute sõlmimiseks, sündmuste muutmise või tühistamise teadete edastamiseks, vahe- ja lõpparuande esitamiseks, sh kasutatud toetuse osas kuludokumentide esitamiseks.

Enne toetuse taotluse sisestamist koosta põhjalik ülevaade nii taotluse sisu kui ka eelarve osas. Abiks kasuta:  Projekti kirjutamise juhendmaterjal

Tutvu ka õigusaktides Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused sätestatud tingimustega.

Alates 1. jaanuarist 2022 jõustuvate õigusaktide redaktsioonidMittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja 2022. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Omafinantseering on projekti kulude katteks kasutatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti. Nõutav omafinantseeringu alammäär on 10%, kui valdkondlikus lisatingimuses ei ole sätestatud teisiti - omafinantseeringu määr saadakse omafinantseeringu jagamisel projekti kogukuluga.

Kaasfinantseeringuna kajastatakse teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, piletimüügist saadud tulu, kogutud osalustasu, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks.

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Kui sündmus klassifitseerub avalikuks ürituseks Tallinnainnas avaliku ürituse korraldamis ja pidamise korra mõistes, tuleb kindlasti varakult taotleda avaliku ürituse luba

Taotlusvoorude dokumentide esitamise tähtajad 2022 aastal:

kultuurivaldkond - Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

 • tegevusteks alates 1. veebruarist 2022 esitatakse projektitoetuse taotlus 20.detsembriks 2021

 spordivaldkond - Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

 • rahvusvahelised spordiprojektid 1. detsember 2021

Taotlusvoorude dokumentide esitamise tähtajad 2021 aastal:

1. kultuurivaldkond - Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

 • tegevusteks alates 1. aprillist 2021 esitatakse projektitoetuse taotlus 26. veebruariks 2021.
 • laulu- ja tantsupeoprotsessis osalevatel kollektiividele ja poolprofessionaalsetele kooridele ja muusikakollektiividele eraldavate tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg 26. veebruar 2021 (toetusi antakse üks kord aastas).
 • tegevusteks alates 1. juulist 2021 esitatakse projektitoetuse taotlus 17. maiks 2021.

2. hariduse ja noorsootöö valdkond - Tallinna Haridusamet

 •  31. märts, 30. aprill, 31. mai, 30. juuli, 31. august, 30. september, ja 29. oktoober 2021

Hariduse ja noorsooprojektide komisjon vaatab esitatud taotlused läbi iga kuu teisel täisnädalal, v.a  juulis ja detsembris

3. spordivaldkond - Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

 • Tallinna meistrivõistlused 15. detsember 2020  ja 15. juuni 2021;
 • liikumisharrastuse sari „Tallinn liigub“ 15. jaanuar;
 • kohalikud spordivaldkonna projektid (kohalikud turniirid jm spordivõistlused) 31. detsember 2020, 31. märts,  30. juuni,   30. september 2021;
 • Tallinna esindusmeeskondade toetused 15. jaanuar;
 • Tallinna parimate sportlaste tunnustamine 15. november jooksva aasta kohta;
 • Tallinna parimate noorte saavutussportlaste tunnustamine 15. jaanuar;
 • saavutussportlaste toetamine 15. jaanuar ja 15. juuni.
 • 25. jaanuar; 25 märts; 25. mai; 31. august, 31. oktoober
 • 18. jaanuar; 29. märts; 30. august

4. sotsiaalvaldkond - Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet

 • 25. jaanuar; 25 märts; 25. mai; 31. august, 31. oktoober

6. ettevõtlikkuse ja ettvõtluse valdkond - Tallinna Strateegiakeskus

 • 18. jaanuar; 29. märts; 30. august

Tegevustoetuste taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt tegevuse algusele eelneva aasta 10. august

7. turvalisuse valdkond 

 • 1. märts; 1. mai; 1. september

8. kodurahuprogramm - Tallinna Linnakantselei

 • 1. veebruar; 5. aprill; 23. august

9keskkonnavaldkond - Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet

 • 1. märts (taotlusi võetakse vastu ja toetust eraldatakse üks kord aastas)

10. linnamajanduse valdkond - Tallinna Linnavaraamet

Tegevustoetuste taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt tegevuse algusele eelneva aasta 10. august. Tegevustoetusi antakse kord aastas.

Projektitoetuse taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt:

 • 28. veebruar, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta II kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon märtsikuu jooksul.
 • 31. mai, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta III kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon juunikuu jooksul.
 • 30. august, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta IV kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon septembrikuu jooksul.
 • 30. november, kui projekti tegevus algab järgmise aasta I kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon detsembrikuu jooksul.

11. Pirita Linnaosa Valitsus

Pirita Linnaosa Valitsuse mittetulundustegevuse toetuste eraldamise komisjoni koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis, aasta 12., 24., 38. ja 50. nädalal.  Taotlused  esitada hiljemalt koosoleku toimumisele eelneval nädalal.

NB! Taotluse esitamisel arvestada, et toetuse saamise üheks tingimuseks on, et projektikohased tegevused, mille jaoks toetust taotletakse, toimuvad komisjoni koosoleku järgsel ajal.

12. Linnaaianduse valdkond 

 • kord aastas – tähtaeg 1. veebruar

 

 

Vaata lisaks:

 

Viimati muudetud: 26.11.2021