Lingvistika


VANUS: 7.-17.aastat  

TEGEVUS:  

Lisatunnid vene keeles ja kirjanduses, loomingulise mõtlemise, kirjaoskuse ja grammatika arendamine.

Lingvistikaõpe rikastab ja avardab õpilase mina- ja maailmapilti, kujundab identiteeti, arendab isiksuse omadusi ning kujundab üldiseid ning ainespetsiifilisi õpioskusi. Eesmärgi saavutamisel on oluline õpilase tahe end pidevalt arendada. Tunnis on põhirõhk väitlusel, intervjueerimisel, rollimängudel. Töövõtted peaksid arendama õpilase kommunikatiivset keelekasutust; mõtlemise paindlikkust ja oskust näha probleeme teiste inimeste pilgu läbi; aitama õpilasel põhjendada oma seisukohti, nõustuda või vastu vaielda.  Õpilane koostab ja esitab selgitusi, ametikirju, kokkuvõtteid.  Taotluseks on, et õpilane arendaks loovat, argumenteeritud ja korrektset suulist ja kirjalikku eneseväljendust.

ÕPETAJA: Ingrid Reiman

ÕPPEKEEL: vene keel

ÕPPETASU: 17 €

KONTAKT: tel. 6522536

ÕPPETUNNID: N. 14.05-17.05 kab.108

 

 

 

Viimati muudetud: 13.07.2017