Loovusring Harry-Potter

VANUS: 15-18 a.

TEGEVUS: 

Õppetegevus toimub põhiliselt inglise keeles ja on mänguline, vaheldusrikas ja köitev. Tundide läbiviimisel arvestatakse seda, milliseid  võimalusi pakub igapäevane ümbrus. Kasutatakse paindlikke, olukorrale vastavaid lahendusi.

Traditsiooniliste õpetamismeetodite kõrval on suur osakaal uudsetel õppeviisidel. Näiteks pikema- ja lühiajaliste projektide koostamine, rollimängud, otsustusmängud, modelleerimine, väitlused, mis lõpevad ühis- ja eriarvamuste määratlemisega, tulevikustsenaariumide koostamine, uurimuslikud õppeviisid.

Ringi „Harry Potter“ õppeprotsess peaks ennekõike stimuleerima lugemissoovi; eneseväljendust toetab teksti keele jälgimine, loetu üle arutledes kujuneb õpilastel analüüsioskus, valmisolek kuulata teiste seisukohti, sõnastada ja esitada oma arvamusi ja seisukohti.

Ringi „Harry Potter“ tundides kujundatakse oskust olukordi loogiliselt analüüsida, jõuda antud faktidest loogiliste arutluste kaudu järeldusteni, eristada olulist ebaolulisest, tõestatut mittetõestatust, oskus järjestada, klassifitseerida, püstitada hüpoteese, neid tõestada või ümber lükata, oskus kasutada analoogiaid. Ringi funktsiooniks on õpilaste mõtlemisvõime arendamine, loova ja arenguvõimelise isiksuse kujundamine.

ÕPETAJA: Tatjana Tomilova

ÕPPEKEEL: vene keel

ÕPPETASU: 23 €

KONTAKT: tel. 6522536

ÕPPETUNNID: E.,K. 16.00-17.30 I rühm,  Kab. 211

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

Viimati muudetud: 30.06.2020

Gallup

Kui tihti külastad lasteaia kodulehte

Vähem, kui üks kord nädalas

100.0% - 2 häält