Loovusring


VANUS: 4-5 a.

TEGEVUS:

Ringi erinevates tegevustes omandavad lapsed mitmesuguseid teadmisi ja oskusi, esmajoones rikastub nende sõnavara, areneb kõne mõistmine.

Keelt ja kõnet arendatakse kõikides tegevustes: vestlustes, jutustamisel, lavastamisel ja lavastustes esinemisel, muinasjuttude kuulamisel, vaatlustel, õppekäikudel, olmetoimingutes, maalimisel-voolimisel, laulmisel, mängudes jm.

Õppemängudes harjutatakse ka selge diktsiooniga grammatiliselt õiget kõnet, rakendub loomulik huvi sõnadega mängimise vastu.

Arvude, suuruste ja kujundite tundmaõppimisel piirdutakse ainega, mis toetab last igapäevasuhtlemises ning loob vajalikud kujutlused ja terminoloogilise aluse koolimatemaatika õppimisele.

Kunstitegevus aitab kujundada vaatlusoskust ja ilumeelt, loovat mõtlemist, eneseväljendusoskust, arendada silma ja käe koostööd.

ÕPETAJA: Olga Sidorenko

ÕPPEKEEL: vene

ÕPPETASU: 20 €

KONTAKT: 

ÕPPETUNNID: K.,R. 17.30-19.00, minisaal

Viimati muudetud: 19.10.2017