Tüdrukute kool

VANUS: 9-16.a.

TEGEVUS:

Läbides ringikursuse tüdruk:

1) tunneb rõõmu ja rahulolu praktilisest eneseteostusest, hindab tööd ja töö tegijat;

2)mõistab tehnoloogia arengut, näeb sellest tulenevaid muutusi töös ning nende mõju keskkonnale;

3) tunnetab ja arendab oma loomingulisi võimeid, kavandab ja teeb teoks oma ideed ning lahendab loovalt endale võetud ülesanded;

4) võrdleb ja kasutab erinevaid materjale;

5) oskab lugeda ja koostada lihtsat joonist ning juhendit, on suuteline ülesannet esitlema ja oma arvamust põhjendama;

6) töötab meeskonnas ja tajub oma võimeid ühistöös;

7) valib oma ideede teostamiseks sobivaid materjale, töövahendeidja töötlemise viise ning peab tähtsaks töövahendite ohutut ja materjalide säästlikku kasutamist;

8) tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana;

9) seostab õpitud teoreetilised teadmised igapäevaelus vajalike praktiliste oskustega;

10) kasutab erinevaid teabeallikaid loova mõttetöö ja käelise tegevuse ühendamiseks;

11) väärtustab ja hoiab rahvuskultuuri ning teadvustab oma kohta mitmekultuurilises maailmas

ÕPETAJA: Larissa Lutško

ÕPPEKEEL : eesti/vene keel

ÕPPETASU: 25€

KONTAKT: tel. 6522536

ÕPPETUNNID:

L.11.00-14.00 Minisaal 001

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

Viimati muudetud: 17.09.2020

Gallup

Kui tihti külastad lasteaia kodulehte

Vähem, kui üks kord nädalas

100.0% - 2 häält