Arengukava

Tallinna Lasteaed Mooniõied  2019-2021 a. arengukava 

(kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 24.01.2019 nr 1.-2/37)

Tallinna Lasteaed Mooniõied arengukava on dokument, mis määratleb:

  • lasteaia arendustegevuse valdkonnad;
  • üldeesmärgid, tegevusnäitajad;
  • tegevuskava kolmeks aastaks;
  • sätestab arengukava uuendamise korra.

Arengukava lähtub eelnevast 2014-2018 a. arengukavast, lasteaed Mooniõied põhimäärusest, Koolieelse lasteasutuse seadusest, Tallinna Haridusameti arengusuundadest ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse arengukavast tulenevatest eesmärkidest.

Arengukava koostamise aluseks on sisehindamine, arvesse on võetud lasteaia hetkeseisu, ressursid ja vajadused.

Käesolev arengukava kehtib 01.01.2019-31.12.2021.

Viimati muudetud: 25.02.2019