Hoolekogu

Tallinna Lasteaed Mooniõied hoolekogu 2020-2021 õppeaastal:

kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 03.11.2020 nr. T-7-1/20/405 Lisa 6

  1. Kaja-Liis Pall                      Päikesejänku esindaja
  2. Kaia Udeküll                       Karu-Puhhi esindaja
  3. Sirli Laager                         Sipsiku esindaja
  4. Stojan Lumilaan                Muumi esindaja
  5. Astra Tälli                           Mesimummi esindaja
  6. Iris Mäeker                         Lepatriinu esindaja
  7. Gerda Piiritalo                    Hiirekese esindaja
  8. Annika Antšak                    Siili esindaja
  9. Kerstin Vessik                    Naksitralli esindaja
  10. Mariliis Tamm                    Poku esindaja
  11. Kärt-Katrin Voolaid            Krõlli esindaja
  12. Anu-Mai Metsaar               õpetajate esindaja
  13. Julia Tiido                           linna esindaja

   * * * * * *

Oma rõõmu või muret saab hoolekogule edastada otse oma rühma lapsevanema kaudu või saates info lasteaia direktorile.

 • Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
 • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.
 • Hoolekogu kuulab ära aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest.
 • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
 • Hoolekogu annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.
 • Hoolekogu teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.
 • Hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.
 • Hoolekogu otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
 • Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
 • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Koolieelse lasteasutuse seadus- hoolekogust

Hoolekogu protokollid on leitavad lasteaia dokumendiregistrist

Viimati muudetud: 04.11.2020