Kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasu summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Alates 1. jaanuarist 2020 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 71,25 eurot

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus "Koolieelsete munitspaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" nr. 27.

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada alates 14. septembrist 2020 aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht

Lapsevanema kohustuseks on igakuiselt tasuda lapsevanemate poolt makstavad tasud.

Viimati muudetud: 24.11.2020