Ajalugu 2003-2016


Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet  loodi 16. oktoobril 2003 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti koosseisulise osana, kuhu kuulus 12 ametnikku. Järelevalve tehti Tallinna avaliku korra, heakorra eeskirja, kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja üle. Järgmise aasta 27. mail suurendati munitsipaalpolitsei koosseisu 36 isikuni ning moodustati kaks talitust: registri- ja menetlustalitus.

 Aastal 2005 sai munitsipaalpolitseist sai Tallinna Keskkonnaameti allasutus, millega seoses tuli juurde ka uusi pädevusi. Ülesannetena lisandusid järelevalve teostamine jäätmehoolduseeskirja ning alkoholiseaduse üle. Munitsipaalpolitseinikele laienesid ka keskkonna järelevalve inspektoriteõigused. Igas Tallinna linnaosas tegutses 2-3 liikmeline munitsipaalpolitsei rühm.

 Alates 1. jaanuarist 2006 alustas munitsipaalpolitsei rikkumiste ennetamiseks ja kiireks väljaselgitamiseks ööpäevaringset patrullimist. Munitsipaalpolitsei pädevuse laiendamine 2005. aastal tingis vajaduse iseseisva struktuuriüksuse loomiseks. Nii kinnitas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembril 2006 määruse nr 70 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse“, mille kohaselt Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (MPA) on Tallinna linna ametiasutus, mille tegevusvaldkonnaks on osalemine avaliku korra tagamisel, järelevalve teostamine linnavolikogu vastuvõetud eeskirjade täitmise üle, häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine ja sisevalve üksuse ülesannete täitmine Tallinna haldusterritooriumil.

Ameti struktuuriüksusteks said menetlus-, registri- ja patrulliosakond.

 Alates jaanuarist 2007 on Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet eraldiseisev amet, mis kuulub Tallinna Linnavalitsuse struktuuri, olles üks 14-st linna ametiasutusest. Tööülesannete kasvades suurenes ka MPA isikkoosseis. Kui 1. jaanuaril 2007 töötas munitsipaalpolitseis 54, siis 2008. aasta alguses juba 79 ametnikku. Juuli 2008 sai  MPA sai kohustuseks kontrollida ühiskondlikus transpordis sõitvate inimeste sõidudokumente., mille tõttu suurenes koosseis 145 ametnikuni.

 2009. aastal loodi eraldi takso- ja loomapatrulli. Suurenud isikkoosseis nõudis ka paremaid töötingimusi. 16. oktoobril 2009 avati pidulikult MPA uus peamaja, kus on olemas piisavalt kontoriruume personali jaoks ning tehnilised ruumid sõidukite hooldamiseks ja hoidmiseks.

2009. aasta sügisel alustas tööd MPA kõige noorem osakond – koolivalve, mille kohustus on jälgida ja kontrollida tubakaseaduse nõuete täitmist Tallinna koolide territooriumitel. Alates veebruarist 2010 alustasid koolvalve inspektorid loengute pidamist tubaka ja alkoholi kahjulikkusest. Lisaks õpilastele kaasati loengutesse ka õpetajaid ja lapsevanemaid.

 2010. aastat võib nimetada MPA ajaloos rahvusvaheliseks. MPA-st sai Läänemere Linnade Liidu (Union of Baltic Cities) kohaliku turvalisuse ja avaliku korra töögrupi liige. Töögrupi idee on vahetada erinevate linnade kogemusi ning paremaid praktikaid, et muuta Läänemere regiooni linnad turvalisemaks. Aastal 2011 sai töögrupist juba UBC komisjon. 2012. aastal toimus komisjoni korraline töökoosolek Tallinnas.

2014. aasta alguses toimusid ametis struktuurimuudatused, millega seoses lisandus menetluse-, patrulli- ja registriosakonnale arenduse- ja haldusosakond.

 MPA suhtleb aktiivselt teiste linnasüsteemi asutuste ja kodanikualgatustega, mistõttu on MPA-st on saanud oluline partner kodanikule erinevates turvalisuse küsimustes linnaruumis.

2014. aastal kuulus Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisu 110 ametikohta.

2015. aastal toimusid sisemised struktuurimuutused - loodi juurde Arendus- ja haldusosakond, mille koosseisu liideti Siseteenistussektor. Toimus veel teisigi sektorite tasandil toimunud muudatusi. Vaata: Munitsipaalpolitsei Ameti struktuur ja telefoninumbrid

2016. aasta jaanuaris kolis amet oma senistest tööruumidest Pärnu mnt 48a üle uude kontorihoonesse Paldiski mnt 48a, kus lisaks Munitsipaalpolitseile asuvad veel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet,  

 

Viimati muudetud: 13.12.2016
Leia kiiresti