AvalehtMunitsipaalpolitseiHeakord › Talvine heakord

Talvised heakorranõuded ja firmade kontaktid


Tallinna Kommunaalamet tutvustas Tallinna kriisikomisjoni 08.12.2016 istungi protokolli nr LV-3/17 „Ennetusmeetmed jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks ning tegevused jääpurikate, lume ja libedate kõnniteede korral.“

            *          Dokument on leitav www.tallinn.ee järgmiselt aadressilt: http://www.tallinn.ee/est/Ennetusmeetmed-ja-tegevused-jaapurikatest,-lumest.

Munitsipaalpoltsei Ameti tegevused

 

 

 

 

Katustelt lume ja jääpurikate eemaldamisega tegelevate firmade kontaktandmed leiad siit: 

http://www.tallinn.ee/est/Katuselt-lume-koristamise-ja-jaapurikate-eemaldamisega-tegelevad-ettevotted

 

 

VÄLJAVÕTE TALLINNA LINNA HEAKORRA EESKIRJAST: 

3. peatükkAVALIKU KOHA HEAKORD 

§ 4.  Avaliku koha heakorra nõuded

 (1) Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a rasked ilmaolud). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord. 
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

4. peatükk
KINNISTU HEAKORD

§ 5. Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

(1) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:

3) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;

9) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates ohuala ajutise piirdeaiaga ning paigaldades nähtavale kohale infotahvli, millele on märgitud ohu liik, ohu likvideerimise eest vastutava isiku nimi ja telefon, töö algus- ja lõpptähtaeg. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia ja infotahvli paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud ohu kõrvaldamise kohustusest. Ohu kõrvaldamise töö tehakse avariitööna, teatades sellest linna infotelefonile 1345. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse.

7. peatükk
HEAKORRANÕUDED LINNAS ELAVALE, VIIBIVALE VÕI TEGUTSEVALE ISIKULE
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

§ 13. Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:

12) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnni- või pargiteel. Libeduse tõrjeks kasutatava puistematerjali tera läbimõõt peab olema 2-6 mm;

13) paigutada lund sõiduteele, kuhjata lund trammiteele lähemale kui ühe meetri kaugusele trammirööpast. Ehitise katuselt mahalangenud või koristustööde käigus mahaaetud lund ei ole lubatud jätta kõnniteele ja sõiduteele. Pärast lume mahalangemist või mahaajamist tuleb lumi ära vedada või paigutada kinnistule, mille oluliseks osaks ehitis on.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

14) sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd kõnniteele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;

141) paigutada lund ühissõidukite peatusesse kogu tema pikkuses ning ühissõidukite peatusesse viivatele kõnniteedele;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

15) kuhjata kloriidisegust puistematerjali või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasalale, paigutada kloriidisegust puistematerjali, lund või muud prahti linnametsa, haljasalale või mujale selleks mitte ettenähtud kohta;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

8. peatükk
VASTUTUS

§ 14. Heakorra eeskirja rikkumine

Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

§ 15. Väärtegude menetlejad

Paragrahvis 14 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 18. Järelevalve

Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Tallinna linna ametiasutused vastavalt oma pädevusele.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

Viimati muudetud: 11.01.2017
Leia kiiresti