AvalehtMunitsipaalpolitseiHeakord › Välireklaam

Välireklaam


Väljavõte Tallinna linna heakorra eeskirjast

6. peatükkVÄLIREKLAAMI JA TEABE NING VÄLIREKLAAMI- VÕI TEABEKANDJA PAIGALDAMISEGA SEOTUD KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL (Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011) 

§ 10.  Välireklaami ja teabe ning välireklaami- või teabekandja paigaldaja kohustused 
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

  Välireklaami ja teabe ning välireklaami- või teabekandja paigaldaja on kohustatud: 
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
 1) tagama tööde ajal tänaval ohutu liiklemise, piirates objekti ohutsooni tõkkega;
 2) pärast tööde lõpetamist taastama kahjustatud pinnakatte ja koristama ümbruse;
 3) kooskõlastama välireklaami ja teabe või nende eksponeerimiseks vajaliku välireklaami- või teabekandja asukohajärgse linnaosa valitsusega. Juhul kui välireklaami või teavet eksponeeritakse teemaal, siis on nõutav kommunaalameti ja transpordiameti kooskõlastus eksponeerimiseks ja välireklaami- või teabekandja paigaldamiseks. Linnaosa valitsuse kooskõlastus ei anna õigust pinda kasutada ilma omaniku nõusolekuta. 
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

§ 11.  Kinnistu ja ehitise kui vallasasja omaniku õigused

  Kinnistu ja ehitise kui vallasasja omanik võib paigutada välireklaami- või teabekandja kinnismälestisele, kinnismälestise kaitsevööndisse või Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale linnaplaneerimise ameti kooskõlastuse alusel. 
[RT IV, 04.03.2016, 1 - jõust. 07.03.2016]

§ 12.  Välireklaami- või teabekandja omaniku kohustused 
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

  Välireklaami- või teabekandja omanik on kohustatud: 
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
 1) tagama välireklaami ja teabe eksponeerimise kinnistule või ehitise kui vallasasja pinnale paigaldatud välireklaami- või teabekandjal kogu selle aja vältel, mil välireklaami- või teabekandja on kinnistule või ehitise kui vallasasja pinnale paigaldatud; 
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
 2) tagama kinnistul ja/või ehitise pinnal asuva välireklaami- või teabekandja ja välireklaami ning teabe korrashoiu ning hoolduse; 
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
 3) kõrvaldama linnaosa valitsusega kooskõlastamata välireklaami, teabe, välireklaami- või teabekandja. 
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

Viimati muudetud: 17.11.2016
Leia kiiresti