Erivajadusega laps

Erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus

Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas.

Tallinna Mürakaru Lasteaias lähtume erivajaduste määratlemisel lapse võimetest, nt   tavapärasest andekamad lapsed, õpi- ja käitumisraskustega lapsed; terviseseisundist, nt. terviserikkega-, allergilised-, kõneravi vajavad lapsed. Samuti muukeelsest ja erineva kultuuritaustaga laste vajadusi.

Lasteaia päevakavas on ettenähtud aeg lastega individuaalseks tegelemiseks. Igapäevaselt toimub individuaalne töö lastega, et kinnistada nädala jooksul omandatut ja aidata neid, kelle oskusi tuleb erinevates tegevusvaldkondades arendada.

Vajadusel teeme erivajadustega laste toetamiseks muudatusi ja kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendite, ruumide, õppe- ja kasvatusmeetodite planeerimisel) või koostame erivajadusega lapsele individuaalse tegevuskava.

 

Lehekülge haldab:

direktor

Viimati muudetud: 04.12.2020