Erivajadusega laps

Erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus

Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas.

Tallinna Mürakaru Lasteaias lähtume erivajaduste määratlemisel lapse võimetest, nt   tavapärasest andekamad lapsed, õpi- ja käitumisraskustega lapsed; terviseseisundist, nt.   terviserikkega lapsed, allergilised lapsed, kõneravi vajavad lapsed. Samuti muukeelsest ja erineva kultuuritaustaga laste vajadusi.

 

Lasteasutuses omandavad mitte-eesti kodukeelega lapsed eesti keele täieliku keelekümbluse metoodikat rakendades. Lasteaia päevakavas on ettenähtud aeg lastega individuaalseks tegelemiseks. Igapäevaselt (hommikul ja õhtul) toimub individuaalne töö lastega, et kinnistada nädala jooksul omandatut ja aidata neid, kelle oskusi tuleb erinevates ainevaldkondades arendada.

Vajadusel teeme erivajadustega laste toetamiseks muudatusi ja kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendite, ruumide, õppe- ja kasvatusmeetodite planeerimisel) või koostame erivajadusega lapsele individuaalse tegevuskava.

 

Lehekülge haldab:

Themis Vokk õppealajuhataja

53090902 , oppealajuhataja@myrakaru.edu.ee

10.09.2018

Viimati muudetud: 21.03.2019