Hoolekogu tegevus

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

Hoolekogu koosseis 2019 - 2020

Õnnekarude rühma esindaja - Emma ema Kati Päike kpaike@gmail.com 

Mängukarude rühma esindaja - Henri ema Malle Vooremaa mallevooremaa@gmail.com 

Rõõmukarude rühma esindaja - Kaur Alex Tristani ema Kaire kaire.grunbaum@mail.ee

Nutikarude rühma esindaja - Aragoni ema Agne Rull agnerull@gmail.com 

Kallikaru1 rühma esindaja - Johann Taanieli ema Vivian Lääts vivian_laats@hotmail.com 

Kalikaru2 rühma esindaja - Hanna ema Ingrid Voodla ingrid.voodla@gmail.com 

Õpetajate esindaja - Monika Koovits koovitsmonika@gmail.com 

Tallinna Kesklinna Valitsuse esindaja - Külly Annus kylli.annus@tallinnlv.ee  

 

Lehekülge haldab:

Aile Aatonen direktor

direktor@myrakaru.edu.ee

Viimati muudetud: 05.01.2021