Hoolekogu tegevus


(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab juhatajale ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb juhatajale ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

 

Hoolekogu koosseis 2017 - 2018

Mürakaru rühma esindaja - Adeele ema Kaisa Ilves kaisailves2@gmail.com 

Mängukaru rühma esindaja - Elisa Marie ema Marilin Puusepp marilinpu@hotmail.com

Rõõmukaru rühma esindaja - Georgi ema Katri Raal katri87@gmail.com

Nutikaru rühma esindaja - Eliise ema Lilian Räni lilianrani@gmail.com

Kallikaru1 rühma esindaja - Timmu ema Marit Mõistlik-Tamm moistlik@gmail.com

Kallikaru2 rühma esindaja - Kaur AlexTristani ema kaire.grunbaum@mail.ee

Õpetajate esindaja - Sirpa Saar, õppealajuhataja oppealajuhataja@myrakaru.edu.ee

Tallinna Kesklinna Valitsuse esindaja - Külly Annus kylli.annus@tallinnlv.ee  

 

Lehekülge haldab:

Aile Aatonen direktor

6601153 direktor@myrakaru.edu.ee

Lisatud 06.06.2017

Viimati muudetud: 08.11.2017