Kodukord

Tallinna Mürakaru Lasteaia kodukord

1.      Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2.      Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides.

2.2. Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00–19.00, sõimerühmad on avatud tööpäeviti kella 7.00–18.00.

2.3. Kõik lapsed peavad olema lahkunud lasteaiast sulgemise ajaks. Lapsele tullakse järele vähemalt 15 minutit (18.45 või 17.45) enne lasteaaia sulgemist. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, Võidupühale ja Jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendatakse 3 tunni võrra.

2.4. Vanem arvestab, et laste tegevused algavad kell 9.30 ning võivad toimuda ka väljaspool rühmaruume.

2.5. Kui vanem toob lapse lasteaeda hiljem, jätab lapse koju puhkama või on laps jäänud haigeks – palume alati teada anda rühma õpetajale ELIIS-i teel hiljemalt kella 9.00. Võimalusel teatab lapsevanem ka lapse hiljem tulemisest. Juhul, kui teadet ei edastata, arvestatakse esimene puudumispäev maksustatavate toidupäevade hulka.

2.6. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.7. Nutuse lapse võib julgesti jätta rühmaõpetaja hoole alla. Reeglina kestab nutt niikaua, kui lapsevanem on lasteaiast lahkunud. Eneserahustuseks võib alati lasteaeda helistada (telefoninumbrid leitavad kodulehel rühmade kontaktide alt).

2.8. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule (alaealise puhul avalduse alusel) teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat või taasesitatavas vormis ELIIS -is.

2.9. Lasteaial on õigus keelduda last üle andmast vanema poolt eelnevalt määratud isikule kui see isik on narko- või alkoholijoobe tunnustega.

2.10.  Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

3.      Laste puhketund

3.1. Laste uneaeg on kell 12.30 - 14.45 (sõim) ja puhkeaeg 13.00–14.45 (aias) (Vabariigi Valitsuse määrus nr 61, "Tervisekaitse nõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" § 14 lg 4).

3.2. Kui laps ei soovi magada, võib ta sel ajal pikutada. Päevast und vajavaid lapsi segada ei tohi.

3.3. Reeglina ei äratata lapsi uneajal. Vajadusest lõunal laps lasteaiast ära viia, teavitab lapsevanem hommikul või enne puhkeaja algust telefoni teel otse oma rühma õpetajat.

3.4. Võimalusel ärge tooge last lasteaeda vahetult enne uneaega (puhkeaja) algust – see on lapsele üsna stressitekitav.

3.5. Uneajal (puhketunnil) võivad lapsed kuulata ka muinasjutte või vaikset muusikat CD-plaadilt.

3.6. Rühmaruumis viibib uneajal (puhkeajal) laste juures alati vähemalt üks täiskasvanu.

3.7. Kui lastel on esinenud uneajal voodimärgamist, teavitage sellest rühmaõpetajat. On üsna normaalne, et seda juhtub aeg-ajalt, kui laps tuleb alles esmakordselt lasteaeda (ja ka hiljem).

4.      Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

4.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

4.2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

4.3. Lapsevanem toob lasteaeda täiesti terve lapse. Haiguseks loetakse ka tugevat nohu ja köha. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

4.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga. Allergia korral tuleb esitada allergoloogi vastavasisuline tõend.

4.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest (gripp, tuulerõuged, punetised jms) või parasiitnakkushaiguste (täid, sügelised jm) korral informeeritakse koheselt õpetajat .

4.6. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, patsikumm, taskurätt, niisked salvrätikud, vajadusel vahetuspesu, võimlemisriided. Lapsel, kellel esineb voodimärgamist tuua võimalusel voodimadratsi kaitse (kummilina). Vähemalt kord kuus tuleb pesta spordi- ning uneriideid; õue ja rühmariideid vastavalt vajadusele.

 4.7. Lasteaeda tuuakse terve ja puhas laps (küüned lõigatud ning pea kammitud). Pikkade juustega tüdrukutel palume hoida juuksed patsis (et vältida söömise ajal nende sattumist toidu sisse).

4.8. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid (paelte- ja nöörideta) heledapõhjalisi jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

4.9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Lasteaeda tulles asetab lapsevanem lapse nn koduriided ülemisele stangele ning õueriided asetsevad alumisel stangel. Kui on erilisi soove lapse riietumisel, lisage vastav info lapse riietekorvi. Nii on õpetajal lihtsam teie nõudmistega arvestada. Külmal aastaajal palun arvestada (eriti autodega tulijad!), et laps vajab õuesolekuks kindaid, mütsi ja salli.

4.10. Toariietus peab olema lapse jaoks mugav, selgapanemisel ning äravõtmisel võimalikult lihtsalt käsitletav. Lapsevanem arvestab, et õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise ja/või märgumise korral ei kaasne probleeme. Vanem varustab lapse riided ja jalanõud lapse nimega.

4.11. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

4.12. Lapsel on korvis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

4.13. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

4.14. Peale pikaajalist puudumist informeerige oma õpetajat peatsest lasteaeda tulekust, nii olete teadlik ka üritustest lähiajal, tehtud töödest, haigusekarantiinist vms.

4.15. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.

5.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

5.1. Õppe- ja kasvatustegevus toimub igal päeval, mil lasteaed on laste vastuvõtuks avatud.

5.2. Rühmad töötavad päevakava alusel, mis on koostatud arvestades laste vanuselisi vajadusi.

5.3. Rühmade õppe- ja kasvatustegevused lähtuvad lasteaia õppekavast, rühmade tegevuskavadest. Vanemal on õigus nendega tutvuda talle sobival ajal.

5.4. Tegevused toimuvad üldjuhul iga rühma tegevuskava alusel. Rühmal on õigus seda muuta erinevate ürituste-, väljasõitude- või laste soove arvestades.

5.5. Meie õppekava on koostatud nii, et selle läbides on laps valmis minema kooli. Koolivalmiduse tagamiseks on vajalik järjepidev kohalkäimine.

5.6. Laste kõige tähtsamaks tegevuseks loetakse mängu ning õppimist, õpetamist ja suunamist selle kaudu. Seetõttu soovitame ka vanematel leida mõned minutid õhtul vaatamaks lapse töid, mängu, ehitisi jm.

5.7. Tegevused, mis on ette nähtud, ei pea alati toimuma rühmaruumis. Joonistada võib mererannas, meisterdada pargis, voolida liivaga õues jne. Seetõttu on rangelt soovitatav olla kohal õigeaegselt (9.15).

5.8. Lasteaias rakendatakse aiarühmades projektõpet ja sõimerühmades kuupõhist planeerimist. Ülevaate jooksval nädalal tehtavast tööst ja üritustest saate ELIIS-ist.

6.    Toitlustamine

6.1. Laste toitlustamine toimub kolm korda päevas – kell 8.45, kell 12.00 (12.15 aias) ja 15.45

6.2. Lapse puudumistest teavitatakse lasteaeda – rühma õpetajaid ELIIS -is või rühmatelefoni teel hiljemalt kella 9.00-ks.

6.3. Lasteaias on hilisem toidukord kell 15.45 õhtuoode (mitte õhtusöök!). Õhtusööki pakub lapsele kodu.

6.4. Sünnipäevi tähistatakse rühmas erinevalt. Tavaliselt toob sünnipäevalaps mängukaaslastele torti, küpsiseid või komme. Üheskoos lauldakse ja mängitakse. Küsimuste tekkimisel saate alati nõu küsida rühmaõpetajalt.

7.    Koostöö lapsevanemaga

7.1. Lasteaeda sisenedes pühkige jalgu, võtke jalast välisjalatsid!

7.2. Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate või juhtkonna poole abi ja nõu saamiseks.

7.3. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest on info ELIIS-is ja  kodulehel.

7.4. Leidke aega heita pilk ka jooksvale infole teadetetahvlil. Lastega toimub palju üritusi ja väljasõite, mõni neist selgub “viimasel minutil”.

7.5. Osalege aktiivselt ka lapse rühma koosolekutel – neid korraldatakse Teie informeerimiseks.

7.6. Lastevanemate soovil korraldatakse infoõhtuid, kuhu kutsutakse oma eriala spetsialistid. Andke oma soovidest ja ettepanekutest teada õpetajale või direktorile.

7.7. Lapse huvides (sageli muutub käitumine ja tuju) peaks ka õpetaja teadma suurematest muutustest ja erakordsetest sündmustest perekonnas (õe või venna sündimine, vanemate lahutus vms).

7.8. Lasteasutuses ei ole võimalik hoiustada jalgrattaid, tõukerattaid, kelke, lapsevankreid ja turvatoole. (Vabariigi Valitsuse määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 4 lg 6).

7.9. Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiamaksu arvel näidatud kuupäevaks.

7.10. Vanem tasub lasteaiateenuse osutamise eest (osalustasu, toitlustustasu) tähtaegselt ja igakuiselt, vastavalt vanema e-posti edastatud arvele.

7.11. Lasteaial on õigus arvata laps lasteaiast välja, kui vanem ei ole tasunud lasteaiateenuse eest ühe kuu jooksul maksetähtajast arvates. Sellisel juhul teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvatakse laps lasteaiast välja.

7.12. Lapse lasteaiast väljaarvamiseks vanema taotlusel esitab vanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse planeeritavat lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

8.      Turvalisuse tagamine

8.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

8.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

8.3. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.

8.4. Laps, lapsevanem ja lasteaia töötaja kannavad pimedal ajal helkurit ning on oma ohutu käitumisega teistele eeskujuks. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

8.5. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

8.6. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

8.7. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele (va sendid, paberraha, võtmed jms). Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Lasteaial on õigus keelata mobiiltelefonide ja/või elektrooniliste mängude toomise lasteaeda.

8.8. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest. Lasteaed teavitab kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat avastatud ilmsetest vägivalla ja/või väärkohtlemise tunnusmärkidest lapsel.

8.9. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

8.10.  Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem kõigepealt rühma õpetajat. Juhul kui ühiselt lahendust ei leita, pöördutakse lasteaia direktori poole

 8.11. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 

 

 

Lehekülge haldab:

Aile Aatonen direktor

Viimati muudetud: 25.11.2020