Missioon, visioon ja väärtused

Missioon

Tallinna Mürakaru Lasteaed on kodune ja turvaline lasteaed, 

mis toetab perekonda lapse õpetamisel, päevahoiul ning kooliks ettevalmistamisel.

Visioon

Tallinna Mürakaru Lasteaed on  lapsevanemate seas hinnatud kesklinna lasteasutus,

kus tihedas koostöös personaliga luuakse väikesele "mürakarule" õnnelik lapsepõlv

Põhiväärtused

Koostöö:

 • tegutseme ühiste eesmärkide nimel;
 • probleemide, murede ilmnemisel räägime üksteisega avameelselt;
 • oleme õpihimulised, avatud uutele ideedele ja algatustele;
 • oleme suhtlemisel viisakad ja heatujulised, õpetame viisakusreegleid lastele;
 • oleme lojaalsed laste, lastevanemate, üksteise ja lasteaia suhtes.

Hoolivus:

 • tegutseme nii, et kõigil on lasteaias hea ja turvaline olla;
 • loome kõigile arengut ja loovust soodustava keskkonna;
 • püüame ennetada võimalusi traumade tekkeks;
 • peame oluliseks lastele tervislike eluviiside õpetamist;
 • vastutame oma sõnade ja tegude eest, tunnistame oma eksimusi, õpetame eeskujuga seda ka lastele.

Lugupidamine:

 • kõik lapsed on võrdsed olenemata rassist, soost, perekonnast, füüsilisest või vaimsest arengutasemest, seda nii personali jaoks kui ka laste omavahelistes suhetes;
 • suhtume arvestavalt ja austavalt laste, vanemate ja kolleegide mõtetesse, tunnetesse ja erinevatesse kultuurilistesse traditsioonidesse;
 • hoiame meile usaldatud konfidentsiaalset infot;
 • suhtume lugupidavalt meid ümbritsevasse keskkonda, õpetame lapsi keskkonnasäästlikult tarbima.

 

Lehekülge haldab:

Aile Aatonen direktor

direktor@myrakaru.edu.ee

10.09.2018

Viimati muudetud: 17.11.2018