Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse korraldus on vastavuses koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja Tallinna Mürakaru lasteaia õppekavaga, arvestades üldtunnustatud pedagoogilisi printsiipe ning konkreetse rühma laste vanust/vanuseid, arengut ja eripära.

Õppe- ja kasvatustegevuse perioodi pikkus on 1. september kuni 31. august. 

Rühmade tegevuskava on koostatud rühmaõpetajate poolt õppeaastaks kuude lõikes. Tegevuskavade koostamisel lähtutakse lasteaia õppekavast, laste vanusest ning õppe- ja kasvatustööle püstitatud eesmärkidest konkreetses rühmas. Arvestatud on üldõpetuse  põhimõtteid ning looduse, liiklus-  ja tervisekasvatuse teemasid.  

Rühmade kuukavad planeeritakse integreeritult, eesmärgid ja tegevused seatakse lapsest lähtuvalt.

Õppe- ja kasvatustegevuses on kasutusel mitmekülgsed õppimismeetodid: aktiivõpe, projektõpe, "Kiusamisest vaba lasteaed", avastusõpe, õuesõpe.

Õpetajal on õigus vastavalt vajadusele teha muudatusi oma rühma kavandatud õppetegevuste plaanis. Rühmades on üldine õppe- ja kasvatustegevuste algusaeg 9.30. Õpetajal on õigus otsustada, millal on kõige sobivam hetk plaanitud õppetegevuste läbiviimiseks, lähtudes laste huvist ja valmisolekust ning lõimides erinevaid tegevusi ja valdkondi omavahel. Õppetegevust võib läbi viia ka õues, metsas, rannas vm. õuesõppena. Lapsed viibivad õues iga päev, vastavalt aastaajale 1-2 korda päevas!

Läbiviidud õppetegevuste kohta teevad kõik õpetajad päeva kirjelduse ja -analüüsi rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevikusse ELIIS´is.

Muusika- ja liikumistegevused:

Muusika- ja liikumistegevused toimuvad kolmes erinevas majas olevates rühmades.

Igale rühmale kaks korda nädalas, vastavalt õppeaasta alguses kokku lepitud päevadel ja kellaajal.

Õppetegevuse korraldus suvel ja jõulude ajal

Suvel ja jõulude ajal toimuvad lasteaias mängunädalad, mil nädalateemast lähtuvalt planeeritakse üks tegevus päevas. Nendel perioodidel pööratakse rohkem tähelepanu mängule ja individuaalsele tööle lastega, õpitu kordamisele ning viibimisele õues. 

Lehekülge haldab:

direktor

Viimati muudetud: 04.12.2020