Õppetöö korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

Tallinna Mürakaru Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Tallinna Mürakaru Lasteaia õppekava , mis on koostatud lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.  Rühmade aasta tegevuskava koostatakse üheks õppeaastaks vastavalt  lasteasutuse õppekavale, -aasta tegevuskavale, -arengukavale ja eelmise õppeaasta rühma õppe- ja kasvatustöö kokkuvõtetele. Õppetöö planeeritakse detailsemalt  aasta tegevuskava alusel kas nädala- või kuuplaanina  ning see on lapsevanematele nähtav rühma stendidel.

Õpetajal on õigus vastavalt vajadusele teha muudatusi oma rühma kavandatud õppetegevuste plaanis. Rühmades on üldine õppe- ja kasvatustegevuste algusaeg 9.30, kuid õppetegevused ei pea toimuma kindlatel aegadel (v.a muusika- ja liikumistegevused), vaid õpetajal on õigus otsustada, millal on kõige sobivam hetke plaanitud õppetegevuste läbiviimiseks, lähtudes laste huvist ja valmisolekust ning lõimides erinevaid tegevusi ja valdkondi omavahel. Õppetegevust võib läbi viia ka õues, metsas, rannas vm.  Lapsed viibivad õues iga päev , vastavalt aastaajale 1-2 korda päevas!

Läbiviidud õppetegevuste kohta teevad kõik õpetajad analüüsi rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevikusse , mis meie lasteaias on elektrooniline.

Muusikategevused toimuvad:

teisipäevlpäeval ja neljapäeval kella 9.30 - 10.00 Vase tn ning 10.20 -11.00 Narva mnt

teisipäeval ja neljapäeval kella 9.30 - 11.00 Reimani tn

Liikumistegevused toimuvad:

esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 9.30 -11.00 Reimani tn ja Narva mnt 

Õppe- ja kasvatustegevuste ajaline kestus:

1,5-3-aastased 15 minutit;

3-6-aastased 15-25 minutit;

6-7-aastased 35 minutit.

Õppe- ja kasvatustegevuste kordade arv nädalas:

Õppe- ja kasvatustegevuse
valdkonnad

 1,6-3 aastased

3-5 aastased

5-7 aastased

Mina ja keskkond

 2

1-2

2-3

Keel ja kõne

 2

3-4

4-5

Matemaatika

 1

1-2

2-3

Kunst

 2

2-3

2-3

Muusika

 2

2

2

Liikumine

 2

2

2

Tegevuskordade arv päevas

 2

2-3

3-4

Õppetegevuse korraldus suvel ja jõulude ajal

Vastavalt pedagoogilise nõukogu 25.02.2009 koosoleku protokolli nr. 5 otsusele nr. 2.1, ei toimu lasteaias aktiivset õppetöö planeerimist (ei koostata õppeplaane) suveperioodil (juuni-august) ja jõulude ajal (alates koolivaheaja algusest detsembris kuni koolivaheaja lõpuni jaanuari alguses). Nendel perioodidel pööratakse rohkem tähelepanu mängule ja individuaalsele tööle lastega, õpitu kordamisele ning viibimisele õues.

 

Lehekülge haldab:

Themis Vokk õppealajuhataja

oppealajuhataja@myrakaru.edu.ee

10.09.2018

Viimati muudetud: 21.03.2019