Vastuvõtt - Avaldused

NB!

Lapse järjekorda registreerimine toimub Tallinna Haridusameti kodulehel aadressil www.tallinneesti.ee/est/haridus  Lasteaed-> laps läheb lasteaeda-> lasteaia koha taotlemine.

Lapse järjekorda registreerimisel arvesta, et võid valida kuni kolm lasteaeda (milledes võivad olla ka sõimerühmad). 
Lastesõime koha vastuvõtmisel ei kustu laps automaatselt lasteaedade järjekorrast!
Kui aga lapsevanem võtab vastu koha lasteaias (kas sõime- või aiarühmas), kustub laps kõigist teistest järjekordadest.

Õed-vennad: Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017 määruse alusel muudeti Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 „ Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra “ § 7 lõiget 1, mis võimaldab vastuvõtmisel eelistada sama pere lapsi.
Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda lasteaiakoht pere teisele lapsele siis, kui sobivas/moodustatavas vanuserühmas on vaba koht ning lapsevanem on esitanud lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse lasteaiakoha saamiseks samas lasteasutuses, kus käib sama pere teine laps.
Seega saavad esimesed lasteaiakoha pakkumised ühe pere lapsed, kes on vastavas (ehk avatavasse rühma sobivas) vanuses. Eraldi järjekorda õdedele-vendadele ei moodustata, järjekord on ühtne taotluse esitamise järgi.  

Õdede - vendade avaldus

Kui soovid meie lasteaiast lahkuda

Lapsevanemale

Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine annab teada, kuidas kehtestatakse lasteaia osalustasu suurus

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord  selgitab, kuidas ja millal rühmad komplekteeritakse, kuidas vanem sellest teada saab ja mida tegema peab. Samuti teavitatakse vanemat, millistel juhtudel laps lasteaiast välja arvatakse

Tallinna Haridusamet  annab infot Tallinna lasteaedadest ja koolidest, huvitavatest haridusvaldkonna uudistest, seadustest jt.

Koolieelse lasteasutuse seadus  

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord  on abiks neile vanematele, kelle laps pole kooliks valmis ja on jooksva aasta 30. septembriks saanud 7-aastaseks

Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks neile lapsevanematele, kelle sissetulek on ühe pereliikme kohta alla 95,87 € kuus ja kes vajavad toetust toitlustustasu maksmisel.

Viimati muudetud: 10.09.2019