Tallinna teine elamuehitusprogramm

Tallinna linn jätkab noortele peredele ja linna arenguks vajalikele töötajatele Raadiku tänaval korterite üürile andmist.

Isikute, kes esitasid taotluse augustis-septembris 2009, taotlused edastas Tallinna Linnavaraamet rahvastikuregistrijärgse elukoha linnaosa valitsusele ning nendega võetakse ühendust.

Korteri üürimise taotlemiseks tuleb uutel taotlejatel esitada vormikohane taotlus rahvastikuregistrijärgse elukoha linnaosa valitsusele.

TAOTLUSE VORMID

Tallinn jätkab teise elamuehitusprogrammi rakendamist

Tallinna teine elamuehitusprogramm on üks osa laiemast eluasemepoliitikast, mis keskendub linnale vajalikele töötajatele ja noortele peredele eluasemete üürimise võimalustele loomisele. Tallinna linn jätkab eelmisel aastal käivitunud teise elamuehitusprogrammi raames korterite üürile andmist Raadiku elamukvartalis.

Korteri üürimist võivad taotleda noored pered ja Tallinna linnale vajalikud töötajad, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ning kelle omandis ei ole Harju maakonnas asuvat eluruumi või Harju maakonnas asuva hooneühistu liikmelisust.
Tallinna linnale vajalikud töötajad on:

  • Tallinna linnas asuvate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide, huvikoolide, kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide töötajad ning doktorandid;
  • Tallinna linnas asuvate hoolekandeasutuste töötajad;
  • Tallinna linnas asuvate muuseumide, raamatukogude ja teatrite töötajad;
  • Tallinna ühtse piletisüsteemi liine teenindavate ühistranspordiettevõtete töötajad;
  • Tallinna linnas asuvates tervishoiuteenust osutavates äriühingutes ja sihtasutustes töötavad õed, ämmaemandad, hooldajad ja põetajad;
  • Tallinna linna teenindavad politseiametnikud ja päästeteenistujad.

Noor pere on perekond või üksikvanem, kes kasvatab vähemalt ühte alla 16-aasta vanust last.

Korteri üürimise taotlemiseks peab taotleja esitama vormikohase taotluse enda rahvastikuregistrijärgse elukoha linnaosa eluasemekomisjonile. Taotluste vormid on kättesaadavad linnaosavalitsustes ja linnaosade veebilehekülgedel.

Isikud, kes on juba eelmisel aastal elamuehitusprogrammi raames esitanud taotluse korteri üürimiseks, ei pea taotlust uuesti esitama. Nende isikute taotlused vaatavad läbi ja lahendavad linnaosa eluasemekomisjonid, vastavalt sellele, millises linnaosas on registreeritud taotleja elukoha andmed.

Eluasemekomisjon teeb eelisjärjekorras korteri üürileandmise ettepaneku taotlejatele, kelle eluasemevajadus on suurem. Eluasemevajaduse hindamisel arvestatakse taotleja seniseid elamistingimusi, ülalpeetavate arvu, tööstaaži, korteri üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise aega ning muid sotsiaalseid asjaolusid.

Korteri üürileandmise ettepaneku tegemisel arvestab linnaosa eluasemekomisjon sellega, et taotlejale üürile antava korteri suurus vastaks Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999 määrusega nr 38 kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normile või, et korteri tubade arv oleks võrdne sellesse korterisse alaliselt elama asuvate inimeste arvuga või sellest väiksem.

Üüri suurus on kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse poolt 24. novembril 2010 suurusega 1,92 € (üks euro ja üheksakümmend kaks senti) eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus, millele lisandub tasu kõrvalkulude (soojusenergia, vesi, kanalisatsioon, elekter jne) eest.

Täpsema info teise elamuehitusprogrammi raames korteri üürile saamise tingimuste ja võimaluste kohta saab  Mustamäe Linnaosa Valitsusest aadressil Tammsaare tee 135, kab 220 
Helena Heinsoo    tel 645 7534,         e-mail: helena.heinsoo@tallinnlv.ee   

Viimati muudetud: 25.04.2018