Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine Tallinna Lasteaias Nõmmekannike

Tallinna Lasteaed Nõmmekannike juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest ja  Tallinna linna andmekaitsetingimustest

Lasteaia tegevus on avalik. Kuna meie tegevuse eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine jõuab töö käigus asutusse ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet laste, perede kohta. Lasteaed töötleb isikuandmeid ulatuses, mis on vajalikud vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktis püstitatud eesmärkide täitmiseks

Eesmärkide saavutamiseks töötleb lasteaed järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:

  • avaliku ülesande täitmine (Koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded);
  • lepingu täitmine (töölepingud, majanduslepingud);
  • juriidiline kohustus (raamatupidamisega seotud andmetöötlus);
  • nõusolek (nõusoleku vorm)

! Lapsevanemal on kohustus esitada lasteaiale allkirjastatud  isikuandmete kaitse nõusolek.

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele  Tallinna linna iseteenindusportaalis

Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb lasteaial avaldada osa töötulemustest kodulehel. Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse EKIS avalik moodul dokumendiregistris.

 Seega on kirjavahetuse andmestik nähtav avalikus dokumendiregistris. Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

 

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel

Kandideerides tööle või praktikale linna asutusse, lähtub asitus kandidaadi  poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.

Kandidaatide värbamist korraldab linna asutustes personalitöötaja või personalitööd tegev isik. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub.

Eeldame, et kandideerijad ja teised protsessis osalejad on huvitatud andma meile tagasisidet värbamisprotsessi kohta anonüümse tagasisideküsimustiku vahendusel, mis aitab meil värbamistegevust parendada ja kliendikesksemaks muuta. Tagasisideküsimustiku koostamisel on lähtutud andmekaitsetingimustest.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Tallinna Lasteaed Nõmmekannike andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks on Tiiu Jõeväli

Tel: 6514765,6514094

e-post: nommekannike@nommekannike.edu.ee

 

 

 

 

Viimati muudetud: 18.09.2019