Kodukord

Kinnitatud:  direktori. kk.- 31.08.15 nr.1-2/7

Tallinna Lasteaed Nõmmekannike kodukord

1.        Üldsätted

1.1.  Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2.  Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3.  Lasteasutuse kodukorra koostab direktor , pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu.

1.4.  Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2.        Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.  Hommikune saabumine lasteaeda  7.00- 9.00 ( sellest kinnipidamine on vajalik  õppetegevuste parema toimimise eesmärgil) ja lapsele järele tulla hiljemalt 18.45, lasteaed suletakse 19.00.

2.2.  Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3.  Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud täiskasvanud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.

2.4.  Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järele tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.5.  Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.15, kui laps hilineb lasteaeda, et tagada lapse toitlustamine sellel päeval

3.        Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.     Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2.     Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3.      Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

3.4.     Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele, astmaatik jmt) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse töötajaga.

3.5.     Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem rühma töötajat esimesel võimalusel.

3.6.     Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu.

3.7.     Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu, nii siseruumides, kui õues viibides. Siseruumides kannab laps vahetusjalanõusid

3.8.     Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.9.     Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.10. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.11. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.12. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.

4.        Turvalisuse tagamine

4.1.     Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2.     Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

4.3.     Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.

4.4.     Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.5.     Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.6.  Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.7.  Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.8.   Igas rühmas on määratud lastevanematega kokkuleppel mänguasjade  ja ratta päev

4.9.  Ratta päeval sõidavad lapsed ratta ja tõukerattaga, ainult kiivri olemasolul ajavahemikul 11.00-12.30.

4.10. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.11. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.12. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

5.        Lasteaia teenuse eest tasumine

5.1.     Kohatasu makstakse igal kuul välja arvatud kollektiivpuhkuse ajal

5.2.     Toidutasu lasteaias viibitud päevade eest

5.3.     Arved esitatakse lapsevanema poolt määratud e- posti aadressile, maksetähtajaga arvel.

5.4.     Võlad ja ettemaksud ei ole määratletud järgmisel arvel. Arusaamatuste vältimiseks palume tasuda summa, mis on märgitud arvel, täpselt, mitte ümardades. Ühe kuu võlgnik on õigus  lasteaia rühma nimekirjast kustutada ja määrata võlgnike nimekirja.

6.        Huviringid

6.1.    Lasteaias töötavad tasulised huviringid.

6.2.    Huviringides osalemise otsustavad lapsevanemad koos lapsega.

6.3.    Rühma töötaja saadab lapse, kelle vanemad on teatanud oma lapse huviringist osavõtust, määratud ajal õigesse ruumi.

 

 

 

Viimati muudetud: 12.09.2016