Kodukord

KINNITATUD 05.06.2019 

Tallinna Lasteaed Nõmmekannike kodukord

1. Üldsätted

1.1.  Tallinna Lasteaed Nõmmekannike kodukord (edaspidi kodukord) lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel http://www.tallinn.ee/nommekannike

 ja on lasteaias paberil tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Lasteaia kodukorra koostab  lasteaia direktor (edaspidi direktor) ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4. Kodukord on lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi lapsevanem), lastele ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5. Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muutumisega, lasteaia hoolekogu, pedagoogilise nõukogu või direktori ettepanekul ning arvestades lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lapsevanemal on õigus tuua last lasteaeda ja viia sealt sobival ajal lasteaia päevakava järgides. Päevakava on veebilehel  https://www.tallinn.ee/est/nommekannike/Paevakava-39

2.2. Kui lapsevanem tuleb hommikul õppetegevuse ajal (peale kella 9.15) või laste lõunauinaku ajal (ajavahemikul 13.00-15.00), siis võimalusel annab üldruumide uksekella.

2.3. Lapsevanem tuleb lapsele järele soovitavalt 15 minutit enne lasteaia (valverühm) sulgemist. Lapsevanem koos lapsega lahkub lasteaia hoonest hiljemalt 19.00.

2.4. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale (õpetaja või õpetaja abi) ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Lapsevanem peab teavitama, nt. andma märku rühma töötajale, kui lahkub lapsega lasteaiast.

2.5. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka lapsevanema poolt määratud isikule, kui vanem on sellekohase avalduse teinud direktorile.

2.6. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, siis rühma töötaja võtab ühendust  telefoni teel lapsevanemaga või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui lapsevanemaga või tema määratud isikuga ühenduse võtmine ebaõnnestub või neist keegi ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.7. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps on haigestunud või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Lapsevanem ei saada õpetajale teateid lapse kaudu.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Lapsevanem informeerib direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel lasteasutuse töötaja kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust selle lapse suhtes.

3.2. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Rühma töötajal on õigus last mitte vastu võtta.

3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit. Kui lapsevanemat on teavitatud, peab lapsevanem lapsele koheselt järele tulema.

3.4. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeediga) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema kirjaliku taotluse alusel  direktori määratud lasteasutuse töötajal.

3.5. Lapse haigestumisest teavitab lapsevanem rühma töötajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest lapsevanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.6. Lapsel on kaasas kamm ( kamm asub rühmaõpetajatega kokkulepitud kohas), ühekordsed taskurätikud.

3.7. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid heleda tallaga jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu ning põrandakatte määrdumist.

3.8. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.9. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.10. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad ( nii sise- ja väliriided)

3.11. Lapse lasteaias haigestumise või vigastamise korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.12. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused õues.

4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga direktori loal esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos lapsevanemaga või lapsevanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

4.3. Laste lahkumine lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline sisenemine lasteasutuse ruumidesse on keelatud.

4.4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja töötajad helkurvestides.

4.5. Lapsevanem, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel uksed ja väravad, et tagada laste turvalisus.

4.6. Kui lapsevanem viibib õuealal koos oma lapsega, siis ta vastutab oma lapse turvalisuse eest. Õpetajal on õigus last keelata, kui laps ei järgi õpetaja poolt õues viibimise ajaks kehtestatud reegleid.

4.7. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.8. Pidude ja koosolekute, rühmaürituste, pidude ajal on lubatud parkida lasteaia territooriumil selleks ettenähtud kohas.

4.9. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.10. Lasteaeda ei tohi kaasa tuua kalleid, kergesti purunevaid, väga väikesi, ohtlikke, sõjalisi mänguasju, raha, mobiiltelefoni, nutiseadmeid ja tugevat heli tekitavaid mänguvahendeid. Keelatud on kaasa võtta teravaid esemeid, kaasa arvatud käärid.

4.11. Lasteaia üritustel ja pidudel on lapsevanem vastutav selle eest, et teiste kaasasolevate pereliikmete, nt nooremate-vanemate õdede-vendade, käitumine ei häiriks esinejaid ega teisi kohalviibijaid.

4.12. Lapsed, lapsevanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.13. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.14. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

4.15. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.16. Lastel võivad kaasas olla tõukerattad ja lasterattad (mitte suurte ratastega noorukite rattad) ning kindlasti reguleeritud rihmadega kiiver. Rattaid hoitakse õues rattahoiukohas lapsevanema omal vastutusel (vajadusel lukus). Jalgratta ja tõukerattaga  sõidetakse selleks ette nähtud territooriumil ja üldjuhul ettenähtud päeval enne lõunat. Sõitmise ajal peab lapsel peas olema alati kiiver. 

5. Teabe vahetamine ja andmete töötlemine

5.1. Probleemide lahendamiseks pöördub lapsevanem rühma töötaja poole ja kui nendega lahendust ei leia, alles siis juhtkonna poole.

5.2. Lastelt ja lapsevanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel, sh selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitset reguleerivaid õigusakte.

5.3. Lapsevanem teavitab lasteaia direktorit kirjalikult, kes lapsele võivad järgi tulla v.a lapse ema ja isa või seadusejärgne hooldaja.

5.4. Lapsevanem annab lasteaiale 2 kuni 3 erineva isiku kontaktandmed, kellele vajadusel helistada, kui vanemaga ei ole võimalik kiiresti ühendust saada. Kontaktandmete muutumisest, sealhulgas vanema enda, annab lapsevanem koheselt lasteaiale teada.

5.5. Lapsevanem vastutab lapse poolt lasteaiale tehtud materiaalse kahju eest.

5.6. Lapsevanemad ja kõik teised isikud võivad lasteaias pildistada ja filmida enda tarbeks ilma, et selleks oleks vaja kelleltki luba küsida. Enda tarbeks tehtud pilte ja videosid ei või hiljem ilma pildilt/videolt nähtava(te) inimese nõusolekuta avalikuks teha

Viimati muudetud: 05.06.2019