Õppeaasta eesmärgid

2018-2019 õppeaasta põhieesmärgid:

  • Kujundame mängu ja looduse kaudu keskkonnateadlikku, elutervet maailmapilti lastes ja täiskasvanutes
     (ühised õppematkad loodusesse, õpperajal lasteaia õuel ja kaugemal, ühised töötoad, toimub õueõpe). Toetame laste loovust projektiõppe ja looduse kaudu.

  • Koostöös koduga viime läbi õppe- ja kasvatustööd ja leiame koos lapse individuaalsuse (kodu ja lasteaia koostöö lapse individuaalse arendamise eesmärgil).

Õppeaasta põhieesmärkide realiseerimine toimub vastavalt rühmades koostatud projekti tegevuskavale.

Tallinna Lasteaed Nõmmekannike õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist tulenevalt on Tallinna Lasteaed Nõmmekannike eesmärgid:

  • Lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel

  • Lapsed on sotsiaalselt küpsed ja nad tulevad toime igapäevaelus

  • Laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lastevanemate koostöö

 

 

 

Viimati muudetud: 07.02.2019