Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta 2029-2020 teema: LINNAST MAALE (projektiõpe).

2019-2020 õppeaasta põhieesmärk:

  • Rõõmsameelne õppija (laps ja täiskasvanu) uuenduslikus õpi- ja kasvukeskkonnas (individuaalsus õpihuvi toetamisel ja sotsiaalsete oskuste arendamisel).

Alaeesmärgid:

1. Suunata lapsi maalähedusele läbi avastusretkede ja isikliku kogemuse

2. Väärtustada ajaloolist talupojakultuuri

3. Tutvustada erinevaid põllu- ja aiatöid läbi lapse omaosaluse

Projekti tulemus:

1. Lapsed on saanud uusi teadmisi talukultuurist ja oskavad seda seostada igapäevaeluga

2. Lapsed oskavad väärtustada ja hoida ümbritsevat keskkonda

3. Lastel on kujunenud eakohane heatahtlik ja hooliv suhtumine ümbritsevasse, lapsed märkavad,  tajuvad, osalevad eakohaselt vahetus keskkonnas.

Õppeaasta põhieesmärkide realiseerimine toimub vastavalt rühmas koostatud projekti tegevuskavale.

Tallinna Lasteaed Nõmmekannike õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist tulenevalt on Tallinna Lasteaed Nõmmekannike eesmärgid:

  • Lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel

  • Lapsed on sotsiaalselt küpsed ja nad tulevad toime igapäevaelus

  • Laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lastevanemate koostöö

 

 

 

Viimati muudetud: 12.06.2019