Mobiilne noorsootöö

Mobiilne noorsootöö on ennetustöömudel, mille raames lähevad noortega tegelevad spetsialistid noorte kogunemiskohtadesse, olgu selleks tänav, park või kaubanduskeskus.

  • Teemad, millega mobiilsed noorsootöötajad noori toetavad, on erinevad: siia kuuluvad nii kool, suhted sõprade, vanemate või ametnikega, töökoha leidmine ja hoidmine, tervis, vaba aja sisustamine või enese leidmine nii kodu- kui ka välismaal.
  • Mobiilne noorsootöötaja proovib koos noorega leida üles temas peituvad võimed ja oskused, et neid ressurssidena rakendada.

Mobiilne noorsootöö jaguneb neljaks töömeetodiks, mille aluseks on sotsiaalruumi analüüs:

  1. tänavatöö ehk kontakti loomine noortega nende endi kogunemiskohtades;
  2. individuaalne töö ehk noorele toe pakkumine, nõustamine ja suunamine;
  3. töö gruppidega – noorte sotsiaalsete oskuste arendamine läbi interaktiivsete tegevuste, sh tööturul edukaks läbilöömiseks vajalike oskuste (eneseväljandus, esinemisoskused) ja teadmiste (vabatahtliku töö kasulikkus tööturul) omandamine;
  4. töö kogukonnaga – kaasates erinevaid kogukonnaliikmeid, koostöös erinevate tegevuste korraldamine ja läbi viimine, sh teavitustöö.

Sellise töömudeli juures on oluline erinevate valdkondade lõimumine ning koostöö. Koostöö toimub nii lastekaitsetöötajate, kooli spetsialistide kui ka noorsoopolitseiga, kuid koostöös arvestatakse alati esmalt noorte huvide ja vajadustega ning heaoluga. Mobiilne noorsootöötaja on noore huvide eest seisja, kes on talle igakülgseks toeks. 

Peamised piirkonnad, kus teenust Tallinnas pakutakse:

  • Kesklinn
  • Põhja-Tallinn
  • Lasnamäe
  • Mustamäe

Vajadusel tegutsetakse ka teistes linnaosades.


Mobiilsed noorsootöötajad viivad koolides läbi rühmatöid 

Grupi suurus on 8–12 noort ning see on kokku pandud kooli tugispetsialistide poolt.

Teemad, mida grupitöödes käsitletakse:

8.–9. klassidega töös keskendutakse omavaheliste suhete parandamisele läbi tööhõive ja meeskonnatöö arendamise.
Põhiteemad on: meeskonnatöö, esinemis- ja väljendusoskus, tööturul läbilöömine, erinevused erinevates kollektiivides, solidaarsus, toimetulek erimeelsustega.

5.–7. klassidega töös on teemadeks meeskonnatöö, vaimne tervis ja riskikäitumine, konfliktid ja nendega toimetulek, sh lahendamine, solidaarsus, interneti turvalisus, aktiivne eluviis.

Teemasid käsitletakse läbi mitteformaalse õppe, st läbi käeliste tegevuste, rollimängude, arutelude, grupitööde jne.

Vajadusel ja võimalusel tehakse teemades muudatusi ning grupi suurustes on võimalik läbi rääkida.

Lisainfo:
Aleksei Jefimov
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
noorsootöö osakonna peaspetsialist
642 0591, 5554 9123
Aleksei.Jefimov@tallinnlv.ee


Mobiilsed noorsootöötajad Tallinnas:

Alexander Arabkin
5887 5307
Alexander.Arabkin@tallinnlv.ee

Kristiina Vall
5554 9174
Kristiina.Vall@tallinnlv.ee 

Natalja Batassova
Natalja.Batassova@tallinnlv.ee 

Kristina Benkivskaja
Kristina.Benkivskaja@tallinnlv.ee 


Käimasolevad välisprojektid

Programm "Jalatalla"  
Eesmärk: Tõsta noorte sotsiaalseid oskusi, toetada nende toimetulekut ja konkurentsivõimet tööturule sisenemisel, õpingute alustamisel ja/või jätkamisel viies selleks ellu "Jalatalla" programmi. Loe edasi.


Programmi raames 2018. aastal toimunud tegevused:

Mai
Street Fame Cup 2018-1
Märts
Street Fame games


Programmi raames 2017. aastal toimunud tegevused

Viimati muudetud: 04.09.2018