Mobiilne noorsootöö

Mobiilne noorsootöö on ennetustöö, mille eesmärgiks on noorega usaldusliku kontakti loomine ja hoidmine ning seeläbi noore toetamine, motiveerimine ja suunamine.

Alaeesmärkideks on:

 • luua noortega usalduslik kontakt ja/või toetada usaldusliku kontakti tekkimist mõne teise võrgustikku kuuluva spetsialistiga;
 • teavitada noori vajaduspõhiselt noorsootöö ja muudest teenustest (sotsiaal, tööturu, nõustamise jne);
 • toetada ja motiveerida, vajadusel edasi õppima, töötama või osalema vabatahtlikus töös, projektides, sotsiaalprogrammides, üritustel jt noorsootöö teenustes (eesmärgiks sotsiaalsete oskuste areng);
 • teha järjepidevat ja kvaliteetset võrgustikutööd, et abivajav noor ei kaoks spetsialistide vaateväljast.

Sihtgrupiks on noored vanuses 11–26, peamiseks sihtgrupiks on noored vanuses 11–19.

 • noored, kes veedavad oma aega tänavatel/kaubanduskeskustes/parkides;
 • noored, kes on kooli/lastekaitse/lastekaitsekomisjoni/noorsoopolitsei või teiste partnerite poolt märgatud sihtgrupina;
 • noored, kes ei tööta ega õpi või kellel on koolikohustuse täitmise probleemid.

Mobiilne noorsootöö jaguneb neljaks töömeetodiks, mille aluseks on sotsiaalruumi analüüs:

 • tänavatöö eesmärgiks on noortega kontakti loomine nende kogunemiskohas, olgu selleks park, kaubanduskeskus või linnatänav;
 • individuaaltöö eesmärgiks on toetada ja jõustada noort nendes küsimustes, mis tema jaoks hetkel päevakorras ja olulisemad;
 • grupitöö eesmärgiks on noorte sotsiaalsete oskuste arendamine läbi interaktiivsete tegevuste;
 • kogukonnatöö eesmärgiks on kogukonnaliikmete teavitamine ja nende kaasamine tegevustesse.

Prioriteetsed piirkonnad, kus mobiilset noorsootööd Tallinnas korraldatakse on Põhja-Tallinn, Kesklinn, Lasnamägi ja Mustamägi.


Mobiilsed noorsootöötajad viivad koolides läbi rühmatöid 

Grupi suurus on 8–12 noort ning see on kokku pandud kooli tugispetsialistide poolt.

Teemad, mida grupitöödes käsitletakse:

8.–9. klassidega töös keskendutakse omavaheliste suhete parandamisele läbi tööhõive ja meeskonnatöö arendamise.
Põhiteemad on: meeskonnatöö, esinemis- ja väljendusoskus, tööturul läbilöömine, erinevused erinevates kollektiivides, solidaarsus, toimetulek erimeelsustega.

5.–7. klassidega töös on teemadeks meeskonnatöö, vaimne tervis ja riskikäitumine, konfliktid ja nendega toimetulek, sh lahendamine, solidaarsus, interneti turvalisus, aktiivne eluviis.

Teemasid käsitletakse läbi mitteformaalse õppe, st läbi käeliste tegevuste, rollimängude, arutelude, grupitööde jne.

Vajadusel ja võimalusel tehakse teemades muudatusi ning grupi suurustes on võimalik läbi rääkida.


Programm "Jalatalla"  
Eesmärk:
 Tõsta noorte sotsiaalseid oskusi, toetada nende toimetulekut ja konkurentsivõimet tööturule sisenemisel, õpingute alustamisel ja/või jätkamisel viies selleks ellu "Jalatalla" programmi. Loe edasi.


Mobiilsed noorsootöötajad Tallinnas:

Aleksei Jefimov
5554 9123
Aleksei.Jefimov@tallinnlv.ee

Alexander Arabkin
5887 5307
Alexander.Arabkin@tallinnlv.ee

Kristiina Vall
5554 9174
Kristiina.Vall@tallinnlv.ee   

Natalja Batassova
Natalja.Batassova@tallinnlv.ee  

Kristina Benkivskaja
Kristina.Benkivskaja@tallinnlv.ee

Svetlana Protasova
558 2622
Svetlana.Protasova@tallinnlv.ee  

 

Viimati muudetud: 16.11.2018