Noortelaagrite korraldajate toetus Tallinna lastele

NB! Taotluste esitamise tähtaeg on lõppenud!

Tallinna Haridusamet võtab vastu taotlusi suvisel koolivaheajal korraldatavate noortelaagrite toetamiseks. 

Eraldatava toetuse suurus noore kohta päevas on 3,50 €.

Noortelaagri toetuse  taotlemiseks tuleb esitada taotlus (hiljem ka lõpparuanne) Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu tegevustoetusena (noortelaagrid).

Toetuste andmist reguleerib Noortelaagrite toetamise kord.
Toetuse taotlus esitatakse iseteeninduskeskonna tegevustoetusena.

Taotlemise tingimused

 • Toetust on õigus taotleda juriidilistel isikutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel, välja arvatud korraldajatel, kellele jooksval aastal on Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet eraldanud sporditegevuse toetust.
 • Toetust saavad taotleda väljaspool Tallinna haldusterritooriumi korraldatavad laagrid, mille vahetuse kestuseks on vähemalt kuus laagripäeva ja omavad tegevusluba.

 • Toetatakse noori vanuses 7–19 aastat, kelle elukohaks rahvastukuregistris on Tallinn.

Tallinna Haridusameti logo leiate Tallinna stiiliraamatust. Tutvuge ka logo kasutusreeglitega.

Lisainfo: tiiu.kadak@tallinnlv.ee või 614 7496

 

 • Millest alustada

  Tutvu Noortelaagrite toetamise korraga, mille leiad aadressilt.
  Enne taotluse esitamist tutvuge ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.
  Koos taotlusega peab esitama ka taotlusvormil nõutud lisadokumendid. Lisadokumendid esitatakse samuti iseteeninduskeskkonnas (tuleb valida link "Lisa uus dokument").

  Taotluse esitamiseks vajalikud lisadokumendid:

  • laagri vormikohane ajakava (lisa 1)
  • laagri vormikohane tegevuskava (lisa 2)
  • noortelaagri kasvataja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (võib olla nimekirjana, kus on märgitud nimi, tunnistuse number, kutsestandard, kehtivuse algus ja lõpp, soovitavalt lingina);
  • laagri juhataja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia (kui laagris on üks rühm peab olema üks kasvataja Noorsootöötaja osakutsega tase 6). 
  • projektlaagri puhul majutusteenuse pakkuja kinnituskiri laagri korraldamise koha, aja broneerimise ning noorte arvu kohta;
   Kinnituskiri:
  • puudega noortele suunatud laagri puhul taotleja kinnituskiri sihtrühma kohta: kavandatava sihtrühma puude liigi ja raskusastme kohta;
  • tavanoorte laagrite puhul: noorte vanus, noorte arv, vahetuste arv ja kas tegemist on laiemalt Tallinna noortele suunatud (vabamüügi tuusik) või organisatsiooni sisese laagriga;
  • toetuse taotlejal peab olema kehtiv tegevusluba.


  Tutvuge ka Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kaudu tegevuslubade taotlemise juhendiga.


  Noortelaagri toetuse lõpparuanne tuleb esitada iseteeninduskeskkonna kaudu koos nõutud lisadokumentidega:

  • noortelaagri tegevusaruanne (lisa 3);
  • noortelaagri ajakava täitmine (lisa 4);
  • noortelaagri nimekiri (lisa 5) ettenähtud vormil Exceli tabelina;
  • arvete ning maksekorralduste koopiad kuluaruandes kululiikide lõikes.

  Isikutuvastus

  Isikutuvastus toimub ID kaardi või mobiil-ID-ga.

   

  Tulemus

  Noortelaagrite eraldamise toetuse komisjoni otsusest antakse taotlejale teada emaili või telefoni teel, mitte toetemisest kirja teel.
  Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse ameti veebilehel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Haridusamet

 • Osutajad   Osutamiskohad