Noortelaagrite toetus Tallinna lastele

NB! Noortelaagrite toetuse taotluste esitamise tähtaeg on lõppenud.

Toetuste andmist reguleerib Noortelaagrite toetamise kord.
Toetuse taotlus esitatakse iseteeninduskeskonna tegevustoetusena.

Taotlemise tingimused

 • Toetust on õigus taotleda juriidilistel isikutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel, välja arvatud korraldajatel, kellele jooksval aastal on Tallinna Spordi- ja Noorsooamet eraldanud sporditegevuse toetust.
 • Toetust saavad taotleda väljaspool Tallinna haldusterritooriumi korraldatavad laagrid, mille vahetuse kestuseks on vähemalt kuus ööpäeva.
 • Toetatakse noori vanuses 7–19 aastat, kelle elukohaks rahvastukuregistris on Tallinn.
 • Püsi- ja projektlaagri korraldajatel peab olema tegevusluba.
 • Eraldatava noortelaagri toetuse suuruseks on 3,50 € ühe noore kohta päevas.

  Tallinna Spordi- ja Noorsooameti logo leiate Tallinna stiiliraamatust. Tutvuge ka logo kasutusreeglitega.

NB! Tutvu uute täindavate soovitustega laagritele rubriigist "Noortelaagrid- ja malevad"!
Oluline on see, et kõik rühmade kokkupuutumisega seotud soovitused on maha võetud.

 

 • Millest alustada

  Tutvu Noortelaagrite toetamise korraga, mille leiad aadressilt.
  Enne taotluse esitamist tutvuge ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.
  Koos taotlusega peab esitama ka taotlusvormil nõutud lisadokumendid. Lisadokumendid esitatakse samuti iseteeninduskeskkonnas (tuleb valida link "Lisa uus dokument").

  Taotluse esitamiseks vajalikud lisadokumendid:

  • laagri vormikohane ajakava (lisa 1)
  • laagri vormikohane tegevuskava (lisa 2)
  • noortelaagri kasvataja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (võib olla nimekirjana, kus on märgitud nimi, tunnistuse number, kutsestandard, kehtivuse algus ja lõpp, soovitavalt lingina);
  • laagri juhataja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia (ainult juhul, kui laagris on rohkem kui üks rühm (15 noort);
  • projektlaagri puhul majutusteenuse pakkuja kinnituskiri laagri korraldamise koha, aja broneerimise ning noorte arvu kohta;
  • puudega noortele suunatud laagri puhul taotleja kinnituskiri sihtrühma kohta;
  • taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri), kui taotluse esitaja ei ole seaduslik esindaja.
  • toetuse taotlejal peab olema kehtiv tegevusluba.

  NB! Noortelaagri toetamise leping.

  Tutvuge ka Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kaudu tegevuslubade taotlemise juhendiga
  .


  Noortelaagri toetuse lõpparuanne tuleb esitada iseteeninduskeskkonna kaudu koos nõutud lisadokumentidega:

  • noortelaagri ajakava täitmine (lisa 3)
  • noortelaagri tegevusaruanne (lisa 4)
  • noortelaagri nimekiri (lisa 5) ja arvete ning maksekorralduste koopiad kuluaruandes kululiikide lõikes.

  Isikutuvastus

  Isikutuvastus toimub ID kaardi või mobiil-ID-ga.

  Tulemus

  Noortelaagrite eraldamise toetuse komisjoni otsusest antakse taotlejale teada emaili või telefoni teel, mitte toetemisest kirja teel.
  Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse ameti veebilehel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

  • E

   (08:15 - 17:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 15:45)

 • Osutajad   Osutamiskohad