Laste arengu jälgimine

Lapse arengu analüüsimise ning hindamise põhimõtted ja korraldus

 

Lasteaias jälgitakse lapse mänguoskuste, tunnetus- ja õpioskuste, sotsiaalsete- ja enesekohaste oskuste arengut.

Lapse arengu analüüsimise meetoditeks on vaatlus, vestlus, osalusvaatlus, lapse tööde analüüs. 6-7 a lastega viiakse läbi Tove Kroghi test.

Igale lapsele koostatakse arengumapp, mis sisaldab erinevaid lapse arengut tõestavaid materjale (lapse arengu jälgimise leht, lapse käeliste tööde näidised, kirjaharjutused jms).

Lapse areng fikseeritakse lasteaias väljatöötatud lapse arengu jälgimise tabelisse kaks korda õppeaasta jooksul- oktoobris ja aprillis. Tabeli täidavad rühma õpetajad, tehes vajadusel koostööd logopeedi ning liikumis- ja muusikaõpetajaga.

Lapse koolivalmidust hinnatakse arengu jälgimise vormi kaudu ning 6-7 aastaste lastega viiakse jaanuaris läbi joonistustest (Tove Kroghi test). Testi tulemusi analüüsitakse ja tutvustatakse lapsevanemale arenguvestlusel.

Arenguvestlused lapsevanematega viiakse läbi üks kord õppeaastas, kevadel. Vestluse viib läbi üks rühma pedagoogidest. Vestluseks sobiva aja saab lapsevanem ise eelnevalt valida. Vanemal on võimalus eelnevalt täita ka ettevalmistusleht, mis hõlmab samasid valdkondi mis lapse arengu jälgimise vorm, mida täidavad õpetajad. Üldjuhul sõlmitakse lapsevanemaga peale vestlust suuline kokkulepe, mis osas lapsevanem saab laste kodus arendada. Kui pedagoog ja/või lapsevanem peab vajalikuks, sõlmitakse kirjalik kokkulepe, mille koopia jääb ka lapsevanemale.

Tasandusrühmades toimuvad vestlused uute laste vanematega ka septembris. Antud vestlus eelneb lapse individuaalse arenguplaani koostamisele.

Igapäevases töös arvestatakse lapse individuaalset arengutaset, leides talle vastavalt vajadusele kergemaid või raskemaid ülesandeid. Peamine põhimõte on selles, et lapsele antavad ülesanded peavad olema veidi ees lapse arengutasemest, et lapsel oleks motivatsioon pingutada ja saada ka eduelamus. Individuaalne töö kavandatakse päevikusse.

Pedagoogid teevad kokkuvõtte peale lapsevanematega arenguvestluste läbiviimist ning kavandavad vajalikud meetmed järgnevaks õppeaastaks. Antud kokkuvõte edastatakse õppealajuhatajalel juuni alguseks.

  • Täpne  lapse arengu jälgimise ja lastevanematega läbiviidavate arenguvestluste protseduur on sätestatud  korras „Lapse arengu jälgimise ja lastevanematega läbiviidavate arenguvestluste kord”.

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Tiina-Marju Jaksen, õppealajuhataja

Tel 6573937; e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee

 

Viimati muudetud: 25.04.2014