Sisehindamine

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 242 onsisehindamine pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 2 punktis 2 nimetatud arengukava tegevuskava.

Lasteasutus koostab sisehindamise aruande üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.

Tallinna Nurmenuku Lasteaia  sisehindamise aruanne 2010-2012

 

Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@nurme.edu.ee

Viimati muudetud: 15.06.2020