Soodustused

 Soodustused

1) Osaline vabastamine vanema poolt kaetavast osast (kohatasust).

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus taotleda  kohatasu vabastust kuni 80% juhul kui:

  •  lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (500,0 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

 Soodustuse saamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

 2) 100-protsendiline kohatasuvabastus 

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Vanem esitab vabastuse saamiseks direktorile vabas vormis avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. 

2. Toitlustamise toetus

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:

  • lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus;
  • Tallinna lastekodudes elavatel lastel. 

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend. Avaldus tuleb lasteaia direktorile esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks.  

 Õigusaktid ja lisainfo

Tallinna Haridusameti kodulehel on võimalik tutvuda teavega: Soodustused ja toetused Tallinna munitsipaallasteaedades

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste  kulude vanemate poolt kaetava osa määr (Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015  määrus nr 27)

Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis (Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määrus nr 7)

 

 

Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee

 

 

 

Viimati muudetud: 02.11.2018