AvalehtNurmenuku lasteaedKontakt › Hoolekogu

TALLINNA NURMENUKU LASTEAIA HOOOLEKOGU LIIKMED


 Tallinna Nurmenuku Lasteaia  hoolekogu koosseis 2012/2013 õppeaastal

Hoolekogu liikmete meiliaadressid asuvad rühmade infostendidel!  Vajadusel küsige infot rühmaõpetajalt.

Nr

Hoolekogu liikme nimi

 Kontakt

Rühm

 

1

 Niidas Eli

 eli.niidas@mail.ee

Ülase rühma lapsevanem

2

 Dello Ave

 ave.dello@gmail.com

Kellukese rühma lapsevanem

3

 Hekk Evelyn

 evelyn.hekk@mail.ee

Karikakara rühma lapsevanem

4

 Lest Marge

 marge.lest@ericsson.com

Saialille rühma lapsevanem

5

 Mäger Kristina

 kristinamager@hot.ee

Meelespea rühma lapsevanem

6

 Ockba Kristi

 kristiockba@gmail.com

Mooni rühma lapsevanem

7

 Otsmann Ott

 ott.otsmann@empl.ee

Rukkilille rühma lapsevanem

8

 Ovsjankova Marianna

 marianna.ovsjankova@sakumetall.ee

Kullerkupu rühma lapsevanem

9

 Rand Eve

 eve.rand@gmail.com

Sinilille rühma lapsevanem

10

 Tammai Annely

 anneli_tammai@yahoo.com

Võilille rühma lapsevanem

11

 Reinsberg Urmas

 reinsberg@hot.ee

Pääsusilma rühma lapsevanem

12

 Kiilmaa Alar

 alar.kiilmaa@gmail.com

Piibelehe rühma lapsevanem

13

 Vallandi Killut

 killutvallandi@hotmail.com

Pedagoogide esindaja, Pääsusilma rühma õpetaja

14

 Jurtšenko Julianna

 Julianna.Jurtsenko@tallinnlv.ee

Haabersti linnaosa esindaja

 

LÄHTUDES KOOLIEELSE LASTEASUTUSE SEADUSE § 24 ON HOOLEKOGU ÜLESANDED ALLJÄRGNEVAD:

 (1 ) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

 (3) Hoolekogu:

 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (6) Hoolekogu töövorm  on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 15.09.2013
Märka ja aita!
Hariduse koduleht
Huvitegevus
Lasteaed
Kiusamisest vabaks
Tervist edendav lasteaed
Genius Urbact II