03.03.2010

Keskvalitsuse eelnõusid muudetakse ilma asjaosalisi kaasamata

03.03.2010

Eesti Maaomavalitsuste Liidule tekitab muret viimasel ajal süvenenud tendents, kus keskvalitsuse poolt kooskõlastamiseks esitatud eelnõudesse tehakse hiljem muudatusi ilma asjaosalisi sellesse kaasamata ning vastuolus Vabariigi Valitsuse ja üleriigiliste omavalitsusliitude vahelistel eelarveläbirääkimistel saavutatud kokkulepetega.
 

Nii on Vabariigi Valitsuse 18.veebruari 2010 aasta määruse nr 23 „„2010. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele eelarvete tasandusfondi määratud toetuste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord“ paragrahvi 4 lõikesse 2 lisatud kohalike omavalitsuste teadmata neile kohustus riigieelarvest 2010. aastaks haridustoetusena eraldatud vahendite arvelt katta uutele õppekavadele üleminekuks  vajalikud õpetajate täienduskoolituse ning õpikute ja õppevahendite soetamise kulud.

Eesti Maaomavalitsuste Liidule teadaolevate andmete kohaselt  viidi selline täienduseelpoolnimetatud määrusesse Vabariigi Valitsuse istungil.

Oluline on märkida, et 2010. aasta Vabariigi Valitsuse ja üleriigiliste omavalitsusliitude vaheliste eelarvete läbirääkimiste hariduse valdkonna töörühma koosolekutel juhiti  Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajate poolt tähelepanu faktile, et seoses  üleminekuga uutele õppekavadele, on vaja välja töötada uued õpikud ja õppevahendid, ja selleks on vaja planeerida täiendavaid vahendeid. Sellele lisaks sätestavad uued õppekavad  uusi tingimusi ka õpikeskkonnale, aga vahendeid nende  kulude katmiseks kavandatud  ei ole. Vabariigi Valitsuse määruse nr 23 eelnõu menetlemise etapis ei teinud ükski kooskõlastaja ettepanekut , et  kohaliku omavalitsuse üksus peab talle eraldatud vahendite arvelt katma täiendavalt ka uutele õppekavadele üleminekuks vajalikud täienduskoolituse ning õpikute ja õppevahendite soetamise kulud.

Eesti Maaomavalitsuste Liit juhib Vabariigi Valitsuse  tähelepanu sellise tegevuselubamatusele, kus kohalikele omavalitsustele pannakse määrusega eelnevaltkooskõlastamata täiendavaid rahalisi kohustusi. See on vastuolus põhiseaduse jaseadusega ning rikub eelarveläbirääkimistel saavutatud kokkuleppeid.

Käesolevas  majandussituatsioonis ja kohalike eelarvete  vähenemise tingimustes, ei ole kohalikel omavalitsustel mingeid võimalusi täita lisaülesandeid,  mille täitmiseks riik vahendeid ei kavanda.

Lähtudes eeltoodust otsustati Eesti Maaomavalitsuste Liidu 02. märtsil 2010.a toimunud juhatuse koosolekul pöörduda  nõudega  Vabariigi Valitsuse poole algatada 18.veebruari 2010. aasta määruse nr 23, paragrahvi 4 lõike 2 muutmine, pidades silmas Vabariigi Valitsuse ja üleriigiliste omavalitsusliitude vahelistel läbirääkimistel saavutatud kokkuleppeid.

 

Jüri Landberg

Eesti Maaomavalitsuste Liit

esimees


Viimati muudetud: 16.11.2017