13.03.2009

Omavalitsusfoorum tegi ühispöördumise

13.03.2009

Rahvusraamatukogus toimunud omavalitsusfoorumile kogunenud omavalitsustegelased tegid ühispöördumise, milles omavalitsusfoorum protesteerib Eesti demokraatlikku, euroopalikku ja põhiseadusele tuginevat elukorraldust õõnestava poliitika vastu, mis kahandab
 

Omavalitsusfoorumi pöördumine

Heaks kiidetud,

Tallinnas, Rahvusraamatukogus

12. märtsil 2009

Omavalitsusfoorum protesteerib Eesti demokraatlikku, euroopalikku ja põhiseadusele tuginevat elukorraldust õõnestava poliitika vastu, mis kahandab ka ühiskonna võimekust toime tulla majanduskriisiga, ahendab oluliselt meie majanduse taaselustamise võimalusi ning kahandab terve Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet.

1. Omavalitsusfoorumil osalejatena me nõuame:

1.1 2009. aasta riigieelarve §4 lõikes 1 esialgselt ettenähtud tasandusfondi taastamist summas  1, 431 miljardit krooni (praegu puudu 330 miljonit krooni).

1.2 Kohalikele omavalitsustele eraldatava üksikisiku tulumaksu määra taastamist vähemalt 11,93 %-le (praegu puudu vähemalt 300 miljonit krooni).

1.3 Maksukorralduse seaduse muutmist eraldi ettemaksukontode sisseviimiseks riigi- ja kohalike omavalitsuste tulude kogumiseks, et oleks tagatud omavalitsustele nendele kuuluvate tulude tegelik laekumine.

1.4 Europrojektidele vajaliku omafinantseeringu katmiseks riigipoolset toetust.

1.5 Valla- ja linnaeelarve seaduse muutmisega omavalitsussektorile kehtestatud laenukohustuste võtmise täiendavast piirangust loobumist.

1.6 Puuetega inimeste hooldajatoetuse maksmise taastamist riigieelarvest.

1.7 Kohalike teede hoiuks ette nähtud vahendite taastamist esialgselt riigieelarves ette nähtud tasemeni summas 378 miljonit krooni.

Teeme ettepaneku kompenseerida kõikidele omavalitsustele õpetajate palgaalammäärade vahe

alates 1. jaanuarist kuni 1. aprillini 2009, võttes sellel perioodil aluseks 8%-lise palgatõusu.

2. Omavalitsusfoorum toetab Tallinna linna kavatsust pöörduda põhjaliku hagiga Riigikohtusse jämedalt ning sihilikult Põhiseadust ja Euroopa Kohalike Omavalistuste Hartat rikkuva Vabariigi Valitsuse vastu. Valitsus rikub põhiseaduses ja hartas sätestatud kohalike omavalitsuse finantsautonoomiat, omavalitsuste rahastamise stabiilsuse, proportsionaalsuse, õiguskindluse ja solidaarsuse põhimõtteid. Foorum kutsub sarnaseid hagisid esitama ka teisi omavalitsusi. Üheskoos on meil kõigil omavalitsuste huvide kohtus kaitsmine tulemuslikum ning kokkuhoidlikum.

3. Omavalitsusfoorum leiab, et Eesti omavalitsused ja meie liidud peavad oma riigi valitsuse poolt sügavalt ebaõiglase kohtlemise osaks saanuna senisest tugevamalt väljendama ning kaitsma oma positsioone Euroopa institutsioonide kaudu.

Selleks moodustab Omavalitsusfoorum Eesti omavalitsustegelastest Tallinna eestvõttel välisdelegatsiooni Euroopa Omavalitsuste Kongressis (CLRAE), Regioonide Komitees (CoR) ja Euroopa Kohalike Omavalitsuste ja Regioonide Nõukogus (CEMR) Eesti omavalitsusühendustega liitunud ning ka sinna mittekuuluvate omavalitsuste esindatuse paremaks koordineerimiseks.

3.1 Omavalitsusfoorum pöördub Euroopa Nõukogu Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi presidendi poole Euroopa Omavalitsuste Harta täitmise erakorralise monitooringu läbiviimiseks.

Omavalitsuste Harta rikkumine on ilmne vähemalt viies harta artiklis seoses juba toimunud ja planeeritava täiendava eelarvekärpega ning kavandatava haldusreformiga. Peame silmas omavalitsuste võimupiiride (artikkel 4, p 6), omavalitsuste võimupiiride kaitse (artikkel 5), kohalike võimuorganite ülesannete täitmiseks sobivate haldusstruktuuride ja vahendite (artikkel 6, p 1), administratiivkontrolli kohalike võimuorganite tegevuse üle (artikkel 8, p 2 ja 3 ) ja kohalike võimuorganite rahalisi vahendeid (artikkel 9, p 1,2,6,7,8) käsitlevaid artikleid.

3.2 Omavalitsusfoorum peab vajalikuks Euroopa Liidu Regioonide Komitees Eesti omavalitsuste esindajate aktiviseerumist omavalitsusvaenuliku riikliku poliitika teemale tähelepanu juhtimiseks juba 20. aprillil toimuval Regioonide Komitee Üldkogul.

 Peame vajalikuks ka Regioonide Komitees omaalgatuslike raportite initsieerimist omavalitsuste eksistentsi ohtu seadvate eelarvekärbete ja haldusreformi mõjust riigi konkurentsivõimele ning Lissaboni strateegia täitmisele.

Peame vajalikuks Eesti omavalitsustele laotud ebaõiglaselt ränga koorma teema tõstatamist Regioonide Komitee korraldusel mais toimuval Sotsiaalpartnerite tippkohtumisel Prahas.

3.3 Omavalitsusfoorum nõuab, et Eesti omavalitsuste esindusorganisatsioonid Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit tõstataksid selgelt Eesti omavalitsussektorit tabanud kärpe teema Euroopa Kohalike Omavalitsuste ja Regioonide Nõukogus (CEMR), ja eriti selle 22-24. aprillil Malmös toimuval üldkogul. 

4. Omavalitsusfoorum nõuab, et Vabariigi Valitsuse poolt kavandatavas haldusreformis oleks tagatud iga omavalitsuse õigus ise läbi viia sisemisi ümberkorraldusi, mida peetakse vajalikuks kohalike elanike huvidest lähtuvalt. Omavalitsusfoorum toetab vabatahtlikkusel ning elanike huvide arvestamisel põhineva haldusreformi jätkumist.

5. Omavalitsusfoorum julgustab Eesti üleriiklikke ja maakondlikke omavalitsuste ühendusi ning ühendustesse mittekuuluvaid omavalitsusi kaitsma üheskoos omavalitsuse kui inimestele kõige lähema võimutasandi huve. Selleks tuleb Omavalitsusfoorum uuesti kokku 21. mail Tallinnas.Viimati muudetud: 20.11.2017