15.04.2009

Linnade Liit peab oluliseks kohaliku omavalitsuse põhimõtete kaitset

15.04.2009

Eesti Linnade Liidu juhatus otsustas pöörduda koos Eesti Maaomavalitsuste Liiduga Euroopa Nõukogu poole Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongressi monitooringu algatamiseks. Euroopa kohaliku omavalitsuse harta täitmise järelevalvefunktsiooni rakendamise taotlus tuleneb omavalitsuste finantsautonoomia tagamise vajadusest.
 

Linnade Liidu juhatuse koosolekul tõdeti, et 2009. aasta eelarveprotsessis on oluliselt kõrvale kaldutud kohaliku omavalitsuse euroopalikest väärtustest ja tavadest. Varasem dialoog ja konsulteerimine on asendunud üksikotsustega, mis ei arvesta kohalike omavalitsuste rolli ja reaalsete kohustustega kohapealse elu korraldamisel. 

Seoses majanduslangusest tingitud maksulaekumiste vähenemise, 2009. aasta riigieelarve ning riigi 2009. aasta lisaeelarve kavandamise protsessis langetatud poliitiliste otsustega kohalike omavalitsuste tulubaasi kärpimise, eraldiste vähendamise ning täiendavate laenupiirangute rakendamisega on kohalike omavalitsuste eelarvete olukord oluliselt halvem kui varasematel eelarveperioodidel.

Eelarveprotsessi käigus muudeti mitmeid olulisi regulatsioone, mille tulemusel vähendati kohalike omavalitsustele eelarvesse laekuva üksikisiku tulumaksu osa, suurendades kohalike omavalitsuste tulubaasi arvel riigieelarve tulusid, vähendati kohalike omavalitsuste eelarvetulude ühtlustamise vahendeid, vähendati eraldisi kohalike omavalitsuste eelarvetele teehoiu, hariduse, laste päevahoiu, kultuurielu ja muudes valdkondades, seati kohalike omavalitsuste kui avaliku sektori ühele osapoolele, erinevalt teistest valitsussektori lülidest, äärmuslikud laenupiirangud. See on oluliselt piiranud avalike teenuste osutamise võimalusi.

ELL on seisukohal, et rakendatud meetmed on vastuolus kohalike omavalitsuste finantsautonoomia põhimõtetega ja kärped võrreldes avaliku sektori kui terviku kärbetega ebaproportsionaalselt suured.

Linnade Liit peab oluliseks, et ka kriitilistel perioodidel oleks tagatud õigusriigi põhimõtete järgimine.

Tulenevalt sellest on pöördutud riigi 2009. aasta lisaeelarve protsessis vastu võetud seadusmuudatuste põhiseadusele vastavause kontrollimiseks õiguskantsleri poole. Linnade Liit toetab Tallinna ja Narva linnavolikogude pöördumisi Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi poole 20. veebruaril Riigikogu poolt vastu võetud seadusmuudatuste põhiseadusele vastavuse osas otsuste langetamiseks. Samuti vajab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsust maksukorralduse seadusega ühe ettemaksukonto süsteem. Seaduseelnõu ettevalmistamise protsessis jäeti arvestamata omavalitsusliitude poolt esitatud ettepanekud ning Tallinna Linnavolikogu pöördus põhiseadusliku lahendi saamiseks Riigikohtu poole.

ELL juhatus vaatas läbi Omavalitsusfoorumi pöördumise, ning toetas foorumi seisukohti.

Linnade Liidu juhatuse koosolekul tõdeti, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja Euroopa kohaliku omavalitsuse hartas deklareeritud kohaliku omavalitsuse põhimõtete kaitse ei ole veel iseenesestmõistetavaks kujunenud traditsiooni ja valitsemiskultuuriga piisavalt kaitstud. Seetõttu tuleb kriitilistel perioodidel rakendada kõiki kohalike omavalitsuste ja nende ühenduste käsutuses olevaid võimalusi ja vahendeid, kaitsmaks kohaliku elukorralduse õigust tagasilöökide eest. 

Jüri Võigemast ELL tegevdirektor 56 473 498Viimati muudetud: 20.11.2017