15.12.2010

Siiri Oviir: Kohalikud omavalitsused vajavad kaitset riigi ülemvõimu eest

15.12.2010

Euroopa Parlamendis toimunud ühtekuuluvuspoliitika raporti arutelul  rõhutas Siiri Oviir vajadust pöörata enam tähelepanu liikmesriikide  valitsuste tegevuse järelvalvele, et kaitsta kohalikke omavalitsusi. 
 

Raporti „Tõelise territoriaalse, sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse saavutamine EL-is – ülemaailmse konkurentsivõime vältimatu tingimus?” arutamisel Euroopa Parlamendis märkis Siiri Oviir, et Euroopa ühtekuuluvuspoliitika on üks kõige olulisemaid poliitikaid, mis aitab tõsta piirkondade konkurentsivõimet ning tagada jätkusuutlik areng. ”Kuna ülemaailmne finantskriis mõjutas suuremal või vähemal määral negatiivselt kõiki Euroopa piirkondi, on ühtekuuluvuspoliitikal kindlasti kanda väga tähtis roll, et regioonid tuleksid mõõnast tugevamana välja.,” ütles Oviir.

 
Ühe olulise vajakajäämisena märkis Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadik asjaolu, et paljud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused ei mõsta piisavalt kohalike omavalitsuste tähtsust ühiskonna kui terviku arengu tagamisel ning näevad kohalikes omavalitsustes ohtu oma võimule.
 
”Minu kodumaa valitsus võtab tihtilugu vastu olulisi kohalikke omavalitsusi puudutavaid seadusi, kaasamata neid aga otsustusprotsessidesse,” märkis Siiri Oviir. „Selleks, et erinevaid regioone ei diskrimineeritaks, tuleks senisest enam tähelepanu suunata liikmesriikide valitsuste tegevuse järelvalvele, et nende tegevus ei oleks vastuolus liikmesriikide enda seaduste, kohalike omavalitsuste harta ja Euroopa väärtustega.” Siiri Oviiri sõnul on juba praegu märgata teatavaid positiivseid nihkeid, nimelt on paljud Euroopa regioonid saanud suurt poliitilist toetust Euroopa Regioonide Komitees, Euroopa Kohtus ja  Euroopa Komisjonis juhtudel, kui liikmesriikide valitsused on omavalitsuste õigustest mööda vaadanud.
 
Ühtekuuluvusraporti eesmärk on tekitada arutelu Euroopa ja riikide tasandil EL-i poliitikate eesmärkide, sh majanduse ülemaailmse konkurentsivõime parandamise eesmärgi saavutamiseks, samuti vastuvõetud meetmete vastastikuse sõltuvuse ja täiendavuse üle. Raportiga pakutakse välja raamistik, milles rõhutatakse ühtekuuluvuspoliitika integreerivat rolli ning selle panust EL-i üleilmse konkurentsivõime suurendamisel.
 
Lisainformatsioon:
 
Siiri Oviir
Euroopa Parlamendi saadik (ALDE/KE)
+372 5127324


Viimati muudetud: 16.11.2017