18.11.2011 Omavalitsusfoorum

Omavalitsusfoorum nõuab Vabariigi Valitsuselt ettekirjutuste täitmist

18.11.2011

Omavalitsusfoorum nõuab Vabariigi Valitsuselt Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi ettekirjutuste viivitamatut täitmist täies ulatuses.
 

„Esimese Omavalitsusfoorumi algatusel pöördus Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu delegatsioon 2009. aastal Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) poole, et saada Euroopa Nõukogu seisukoht, kas Eesti Valitsuse lisaeelarvega omavalitsuste eelarvetes tehtud kärped on kooskõlas Euroopa kohaliku omavalitsuse hartaga,“ meenutatakse foorumil vastu võetud ühispöördumises.

„Pärast seda pöördumist pingestus kohalike omavalitsuste eelarveolukord veelgi, kui 2009. aasta juunis võttis Riigikogu vastu teise negatiivse lisaeelarve.“

Pöördumise tulemusena külastas CLRAE delegatsioon Eestit ning seejärel kiideti 2010. aasta oktoobris CLRAE Kohalike omavalitsuste koja istungil heaks soovitus Eesti kohaliku demokraatia kohta.

CLRAE raportis sisaldus üheksa selget juhist, millest viimane oli nõue, et Eesti ametivõimud teavitaksid Kongressi kõnealuse raporti soovituste põhjal ellu viidud järelmeetmetest. Tallinna Tehnikaülikooli analüüsist selgub, et üheksast ettepanekutest on täidetud vaid üks − see, mis puudutas Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimist.

Ühispöördumises rõhutatakse, et ülejäänud kaheksa soovituse rakendamiseks ei ole Vabariigi Valitsus märkimisväärseid samme astunud ega ole ettepanekute täitmiseks ka head tahet üles näidanud. „Vastupidi, ettepaneku puhul, mis puudutab kohalikele omavalitsustele eraldatud vahendite proportsioone, on olukord veelgi halvenenud,“ tõdetakse ühispöördumises.

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt peavad omavalitsusüksusele seadusega pandud riiklikud kohustused olema täies ulatuses riigieelarvest rahastatud – seega on olukord, kus omavalitsusüksus peab riiklike kohustuste täitmiseks leidma raha kohalike ülesannete arvel, või tegema valiku, milliseid kohustusi täita, vastuolus põhiseadusega.

Omavalitsusfoorum protesteerib Eesti Valitsuse soovimatuse vastu täita Euroopa kohaliku omavalitsuse hartat, Eesti Vabariigi põhiseadust ja Riigikohtu otsuseid. „Nõuame Vabariigi Valitsuselt CLRAE ettekirjutuste viivitamatut täitmist täies ulatuses,“ öeldakse pöördumises. „Eesti peab saama euroopalikuks riigiks, kus austatakse nii Eesti omavalitsuste kui ka omavalitsuste Euroopa esindusorganisatsiooni seisukohti.“

Ühtlasi tegid VII Omavalitsusfoorumil osalenud Eesti Linnade Liidule ja Eesti Maaomavalitsuste Liidule ettepaneku korraldada 11. veebruaril 2012 Tallinnas Eesti Omavalitsuste Kongress, et kujundada ühiselt seisukoht omavalitsusi puudutavate ümberkorralduste suhtes ning esitada oma vaated Eesti omavalitsuste perspektiivide kohta. Kongressi ettevalmistamiseks on plaanis moodustada kolme organisatsiooni ühine töörühm.


Viimati muudetud: 16.11.2017