30.04.2010

Linnade Liidu juhatuse pöördumine Vabariigi Presidendi poole

30.04.2010

ELL juhatuse pöördumine 13.04.2010
 

Austatud härra president Toomas Hendrik Ilves. Pöördume Teie poole murega Eesti õigusloomes maad võtvate ebasoovitavate tendentside pärast. Juba mõnda aega ilmnevad õigusloomes liigse kiirustamise ning ebapiisava analüüsi märgid ning puudub hädavajalikust parlamentaarsest miinimumist laiema toetuse taotlemise püüe. Probleemsete näidetena märgime esmajärjekorras üldisi tegutsemistingimusi kujundatavate seaduste, sealhulgas Riigi 2009. aasta I lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste, Riigi 2009. aasta II lisaeelarve seaduse, aga samuti äsjase Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ettevalmistamise ja vastuvõtmise korraldust. Mööndes mõningatel juhtudel kiiretest majandusmuutustest tingitud ajadefitsiidi mõju ning vähendamata Riigikogu ja Valitsuse põhiseadusliku õiguse, kohustuse ja vastutuse kaalu, kujundada majanduslikele ja sotsiaalsetele protsessidele vastav adekvaatne õigusruum, tuleb tõdeda, et seaduseelnõude ettevalmistamise, ühiskondliku dialoogi ja otsuste vastuvõtmise korraldus jätab soovida ning kutsub esile proteste.Sotsiaalselt tundlikumad ühiskonna liikmed on sellele ka varasemalt avalikkuse tähelepanu juhtinud, püüdes saavutada dialoogi kui euroopaliku väärtuse enamat sisulist tunnustamist.

Seaduseelnõude ettevalmistamisel ja menetlemisel on ühelt poolt viidatud kiiret sekkumist ning operatiivset otsustamist nõudvatele oludele, kuid selle tulemusel Riigi 2009. aasta I lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse ettevalmistamise ja vastuvõtmise korraldus ning rakendamise tulemused sundisid kohalikku omavalitsust otsima selgust Riigikohtult. Riigi 2009. aasta II lisaeelarve seaduse eelnõu menetluse käigus lisandunud käibemaksu tõstmise otsuse rakendamise rutakas korraldus nõudis õiguskantsleri institutsiooni korrigeerivat sekkumist.

Teiselt peab tõdema, et ka nende otsuste puhul, kus tegemist on oluliste, valimisperioodide kestvust ületavate, pikaajalise mõjuga otsustega nagu seda on praegusel hetkel pensionikindlustuse seaduse muutmine, kaalutakse majanduslike ja sotsiaalsete mõjude ning rahaliste kulude koormuse ümberjaotamise aspekte pigem valikuliselt, püüdmata saavutada võimalikult laia kaasatust ja konsensust reformide suhtes, kus selle saavutamise vajadust Euroopa Liidu vastavates poliitikaeesmärkides selgelt deklareeritakse.

Austatud härra president. Tulenevalt eeltoodust, pöördub Linnade Liidu juhatus Teie poole palvega hoida tähelepanu all ühiskondliku dialoogi hoidmise tundlikke aspekte, mis reformide protsessis ühiskonna sidusust ja olulisi euroopalikke väärtusi edasi kannavad.

 

Tallinn

13.04.2010

Jüri Võigemast


Viimati muudetud: 16.11.2017