Avalduse esitamine ombudsmanile

Linna ombudsmani või tema nõuniku poole saab tasuta pöörduda

 • suuliselt vastuvõtuaegadel (vt vasakpoolsest valikust Vastuvõtuajad)
 • ja kirjaliku avaldusega (vt vasakpoolsest valikust Avalduse esitamine)
            postiaadressil Vana-Viru 12, 15080 Tallinn või
            e-aadressil ombudsman@tallinnlv.ee.

 

Kirjalikult või e-kirja teel esitatavad avaldused ja kaebused tuleb saata linna ombudsmani nimele ning avalduses või kaebuses tuleb märkida:

 • avaldaja ees- ja perekonnanimi;
 • avaldaja sünniaeg;
 • avaldaja kontaktandmed (postiaadress, e-aadress, telefoni number);
 • käsitletava probleemi võimalikult konkreetne kirjeldus;
 • millist põhiseaduse või  muu õigusakti sätet on avaldaja suhtes rikutud;
 • kas olete samas küsimuses pöördunud mõne ametiasutuse poole ning, kui olete, siis milline oli selle tulemus;
 • kui avalduses käsitletavas küsimuses on olnud kirjavahetus  mõne ametiasutuse  või ametnikuga, siis võimaluse korral lisada selle kirjavahetuse koopiad.

 

Linna ombudsman ei saa Teid aidata ja Teie avaldust või kaebust lahendada, kui:

 • avalduses või kaebuses käsitletud küsimus ei kuulu linna ombudsmani pädevusse (nt soovite saada õigusabi);
 • küsimuse lahendamine kuulub mõne teise ametiasutuse pädevusse (nt selgitustaotlustele vastamine);
 • avaldus on eraõigusliku juriidilise isiku (nt aktsiaselts, osaühing) või füüsilise isiku sellise tegevuse kohta, mis ei ole avalike ülesannete täitmine;
 • avaldusest ei selgu, milles seisneb õiguste rikkumine;
 • avalduses käsitletavas küsimuses on olemas jõustunud kohtuotsus või on pooleli kohtumenetlus.

 

Linna ombudsmanil on õigus jätta avaldus lahendamata, kui:

 • avalduses käsitletavas küsimuses on võimalik esitada vaie haldusakti andjale või pöörduda  kohtusse;
 • avaldus on esitatud hiljem kui üks aasta arvates ajast, mil avalduse esitaja sai teada või pidi teada saama avalduses käsitletavast õigusrikkumisest.
Viimati muudetud: 05.06.2019